FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור דן בתביעה להערכת שווי מניות בעקבות עסקת מיזוג ובוחן האם "מחיר העסקה" יכול לשמש אינדיקציה לשווי ההוגן של מניות החברה במועד הקובע, על אף הפגמים המשמעותיים בתהליך המכירה?

26.11.18

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור דן בתביעה להערכת שווי מניות בעקבות עסקת מיזוג ובוחן האם "מחיר העסקה" יכול לשמש אינדיקציה לשווי ההוגן של מניות החברה במועד הקובע, על אף הפגמים המשמעותיים בתהליך המכירה?

עוד בפסק הדין: תביעה להערכת שווי; הסיבות לעריכת ניתוח עצמאי של בית המשפט לפי שיטת DCF כמדד מהימן לקביעת השווי ההוגן של החברה; "מחיר העסקה" כאינדיקציה לשווי ההוגן של מניות החברה – אימתי? התנאים למתן סעד הערכת שווי לפי סעיף 262 לחוק החברות הכללי של דלוור; שיטות שונות להערכת שווי הוגן של מניות חברה ויתרונותיהן ומשקלן של כל שיטה ושיטה; האם תמורת המיזוג (מחיר המכירה) היא הראייה הטובה ביותר לשווי ההוגן של חברה?; אימתי ניתן להסתמך על תחזית הנהלה עתידית לצורכי הערכת שווי לפי שיטת ה-DCF?; העקרונות המנחים להערכת שווי חברה שנקבעו בהחלטות בית המשפט העליון של דלוור – פרשות Dell ו-DFC;

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14521