FavoriteLoadingהוסף למועדפים

Dual Class Shares vs. One Share for One Vote

29.1.19

Dual Class Shares vs. One Share for One Vote

מאמרו של שלומי כהן, "Dual Class Shares vs. One Share for One Vote" בוחן את ההבדלים בין שתי שיטות לחלוקת הון – אלה המעניקות זכויות הצבעה שוות לפי עקרון one share for one vote ואלה המעניקות זכויות מגוונות בדרך של חלוקת סוגים שונים של מניות (Dual Class Shares – DCS). במסגרת האבחנה בין שיטות חלוקת ההון הנוהגות, עורך הכותב השוואה בין בעיות הנציג השונות שמתעוררות בכל שיטה. במאמר מתנהל דיון מקיף בהשפעות של חלוקות ההון השונות על הממשל התאגידי התקין בחברות, על הדמוקרטיה התאגידית, על פעילותם של האקטיביסטים ועל התמריצים שיש לבעלי המניות בחברות להגיע, להצביע ובכך להשפיע על הנעשה בחברה. לצד דיון עקרוני זה, נבחנות טיבן של שיטות חלוקת מניות מסוג DCS גם לאור המפולות האחרונות שהתרחשו. במאמר דיון והדגמה של הבעייתיות שהתלוותה להנפקות אשר שללו לחלוטין זכויות הצבעה של חלק מהמחזיקים כפי שהיה בהנפקת מניות חברת סנאפצ'ט, תוך התמקדות בשאלה האם אנו לקראת עידן חדש של הנפקת ניירות ערך ללא זכויות הצבעה לבעלי המניות? המאמר בוחן גם היבטים רגולטורים והיחס בעולם למודל DCS ומנגנון TFV ("מניית נאמנות").

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14795