FavoriteLoadingהוסף למועדפים

חובת הזהירות פנים רבות לה – על היחס בין חובת הזהירות לכלל שיקול הדעת העסקי

29.1.19

חובת הזהירות פנים רבות לה – על היחס בין חובת הזהירות לכלל שיקול הדעת העסקי

מאמרו של דניאל אלפסי, "חובת הזהירות פנים רבות לה – על היחס בין חובת הזהירות לכלל שיקול הדעת העסקי" בוחן את חובת הזהירות של הדירקטורים לאור התפתחותן של דוקטרינות משפטיות בתחום דיני החברות, בדלוור ובישראל, אשר השפיעו על מידת התערבותם של בתי המשפט בהחלטות חברה. אימוץ והטמעת כלל שיקול הדעת העסקי אשר לפיו נמנע בית המשפט מהחלת ביקורת שיפוטית בהתקיימם של תנאים מסויימים, דומה כי השפיעה על חובת הזהירות, ואולי אפילו צמצמו את נוכחותה. בראשית הדברים, עורך הכותב דיון חשוב במקורה ההיסטורי של חובת הזהירות והתגבשותה בישראל, בהגדרתה הן מכוח דיני החברות והן מכוח פקודת הנזיקין, ולבסוף נבחנות גם השלכותיהן של הלכות דלווריות מובילות דוגמת MFW וכן Corwin (שיסודותיהם ניתן למצוא גם בשיטת המשפט התאגידית בישראל) על חובת הזהירות, על אופן החלתה ועל הטלת אחריות מכוחה, בבית המשפט. לפנינו מאמר העורך משפט משווה חשוב ביחס לגישות דומות וגם שונות, בדלוור ובישראל, ובהשפעותיהן על מקומה של חובת הזהירות והטלת אחריות אישית על דירקטורים בגין הפרת חובות האמונים שלהם, כלפי החברה וכלפי בעלי מניותיה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14798