FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן את בקשת התובעת – מנהלת חברת LLC – להצהיר כי סולקה מתפקידה שלא כדין; בית המשפט בוחן האם על אף שמדובר בחברת LLC ולא בתאגיד, יש להעניק לתובעת את ההגנות הפרוצדוראליות שמעניק הדין לדירקטור בתאגיד דלוורי, דהיינו, מתן הודעה מוקדמת והזדמנות להישמע בטרם תסולק מתפקידה? בית המשפט משיב על השאלה תוך סקירת האבחנה העקרונית בין תאגידים דלווריים וישויות אלטרנטיביות, כגון חברת LLC שנידונה כאן

10.2.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן את בקשת התובעת – מנהלת חברת LLC – להצהיר כי סולקה מתפקידה שלא כדין; בית המשפט בוחן האם על אף שמדובר בחברת LLC ולא בתאגיד, יש להעניק לתובעת את ההגנות הפרוצדוראליות שמעניק הדין לדירקטור בתאגיד דלוורי, דהיינו, מתן הודעה מוקדמת והזדמנות להישמע בטרם תסולק מתפקידה? בית המשפט משיב על השאלה תוך סקירת האבחנה העקרונית בין תאגידים דלווריים וישויות אלטרנטיביות, כגון חברת LLC שנידונה כאן

עוד בפסק הדין: בקשה לפסיקה מקוצרת – אימתי?; האבחנה בין תאגידים דלווריים וישויות אלטרנטיביות, כגון חברות LLC, בראי הדין הדלוורי; עקרון חופש החוזים בכלל, ותחולתו בהסכמי פעילות של חברות LLC בפרט; עקרונות תאגידיים מן המשפט המקובל ותחולתם על ישויות אלטרנטיביות, אם בכלל

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14826