FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, דן במחלוקת בין צדדים להסכם מיזוג, אשר כלל מנגנון ליישוב סכסוכים בעזרת פירמת רואי חשבון חיצונית; בליבה של החלטה זו הינה השאלה – האם דוקטרינות העוסקות ביכולת בוררות מהותית ופרוצדוראלית חלות גם על הכרעת מומחה, שהינו צד שלישי שמשמש מנגנון ליישוב סכסוכים נפרד מהליך בוררות? מהו היקף סמכותו של המומחה ואלו חומרים הוא רשאי לבחון במסגרת הכרעתו? האם בית המשפט ודיני דלוור הם שתוחמים את סמכותו של המומחה או שמא הצדדים כבר תחמו את סמכותו בחוזה ביניהם? בית המשפט מתמודד עם השאלות הנ"ל הן ברמה העקרונית והן בנסיבות המקרה הספציפי

11.2.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, דן במחלוקת בין צדדים להסכם מיזוג, אשר כלל מנגנון ליישוב סכסוכים בעזרת פירמת רואי חשבון חיצונית; בליבה של החלטה זו הינה השאלה – האם דוקטרינות העוסקות ביכולת בוררות מהותית ופרוצדוראלית חלות גם על הכרעת מומחה, שהינו צד שלישי שמשמש מנגנון ליישוב סכסוכים נפרד מהליך בוררות? מהו היקף סמכותו של המומחה ואלו חומרים הוא רשאי לבחון במסגרת הכרעתו? האם בית המשפט ודיני דלוור הם שתוחמים את סמכותו של המומחה או שמא הצדדים כבר תחמו את סמכותו בחוזה ביניהם? בית המשפט מתמודד עם השאלות הנ"ל הן ברמה העקרונית והן בנסיבות המקרה הספציפי

עוד בפסק הדין: מנגנונים שונים ליישוב סכסוכים והדוקטרינות המשפטיות החלות עליהם; הכרעת מומחה לפי דיני דלוור; ההבדל בין בורר מוסמך לבין מומחה המתמנה מכוח חוזה; האם דוקטרינות העוסקות ביכולת בוררות מהותית ופרוצדוראלית חלות גם על הכרעת מומחה, שהינו צד שלישי שמשמש מנגנון ליישוב סכסוכים נפרד מהליך בוררות?; כלל 12(c)  - בקשת פסיקה על בסיס כתבי טענות; דוקטרינות של יכולת בוררות מהותית ופרוצדוראלית; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; חוזים מסחריים ואכזבת קונה; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; פרשנות חוזים ביחס לסעיפי בוררות ויישוב סכסוכים; חופש החוזים והימנעות מהתערבות בהסדרים חוזיים בין צדדים מתוחכמים להסכם, בפרט כאשר ההתערבות המבוקשת מנוגדת ללשונו המפורשת של ההסכם; החובה לפרש הסכם כמכלול, תוך מתן תוקף לכל תניה שבו

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14836