פסיקה גלובלית – דיני הבראת חברות ופירוקים

אחריות נושאי משרה לחדלות פירעון Management Liability for Company's Insolvency
הדחיית חובות חברה לבעלי מניותיה Subordinate debt claims of shareholders of a company
המחאת זכויות וחובות  Transfer and Assignment of Rights and Obligations
הצבעות נושים ואסיפות של קבוצות נושים בעלי אינטרסים משותפים creditors voting and assemblies of class creditors with common interest
הקפאת הליכים  Automatic Stay
התיישנות תביעה נגד חברה שפורקה Statute of limitation of claims against dissolved companies
זכויות קדימה, הוצאות ניהול, ונושים בלתי מובטחים Priority Claims, Administrative Expenses and Unsecured Claims
חדלות פירעון חוצה גבולות Cross-border insolvency
חובות וסמכויות בעל תפקיד Duties and Authority of the Court Appointed Officer
חלוקה על ידי בית המשפט  Distribution by the Court
חסינות שיפוטית Custodian‘s Immunity
ייחוס חובות החברה לבעלי מניותיה Company debts to its attributing shareholders
מיהו ״נושה״ "Who is "creditor
מסמכי חברה  Corporate Books and Records
נושים והסדרי נושים Creditors; Composition with Creditors
נכס מכביד  Burdensome Asset
נכסי חברה חייבת Assets of a dissolved company
נכסי קופת פירוק והברחת נכסים Dissolution Assets and Fraudulent Transfers
עסקאות מסחריות במסגרת פירוק  Commercial transactions in liquidation
ערוב וערבוב נכסים Co-mingling corporate assets
פירוק מרצון  Voluntary Liquidation Case
תביעת בעלי שליטה נגד גורמים שהובילו לפירוקה Shareholders claims against harmful parties, which resulted in company's bankruptcy

תביעות חוב  Debt claims
קטגוריות משנה בנושא: