אספקטים בינלאומיים של אחריות הדירקטוריון

מטרות ההדרכה

בחינת החידושים וההתפתחויות בתפקידי הדירקטור בעולם, ובפרט בארצות-הברית, ויחס בתי המשפט השונים לפעילות הדירקטוריון. הלמידה מאפשרת לדירקטור בישראל ולעורכי הדין המלווים חברות, להבין לעומק את אחריותו של הדירקטור ולהיערך לקראת השינויים והמגמות העולמיות המתחדשות של מקצוע זה.

ההדרכה מלווה בסקירה מקיפה של חקיקה ושל פסיקה גלובליות.

נושאים

1. עסקאות חברה עם בעל השליטה – ייסודה של הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון בדלוור ותפקידה של אסיפת בעלי המניות

 • דיון מקיף בהשלכות הרוחביות של הלכת MFW;
 • הסטנדרטים של הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון – מי יכול לכהן בה ומהם תפקידיה החדשים במסגרת התקשרות חברה עם בעל שליטה בה בארצות-הברית ובישראל;
 • משמעות האשרור על ידי אסיפת בעלי המניות;
 • בית המשפט בדלוור ובישראל לאחר הלכת MFW.

2. עילת תביעה של חברה ותפקיד הדירקטוריון – על תביעות נגזרות בדלוור ובישראל

 • מימוש זכותה של חברה להגיש תביעה – באופן ישיר או באמצעות התביעה הנגזרת;
 • החלטת דירקטוריון להגיש תביעה ופנייה מוקדמת של בעל מניות;
 • מאפייני התביעה הנגזרת והקשרה לכלל שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון;
 • חשיפת דירקטוריון לתביעות נגזרות כפולות ומרובות במסגרת חובות הפיקוח שלו באשכול חברות.

3. חובות האמונים, חובת הנאמנות, חובת הזהירות, וחובת תום הלב של הדירקטוריון ושל בעל השליטה בדלוור

 • המשמעות המשפטית והמעשית של חובות אלה;
 • מיהם הנהנים מחובות הדירקטוריון;
 • סעדים בגין הפרת חובות אלה – מפיצוי ועד הסטת הוצאות משפטיות (fee shifting).

4. מיזוגים ורכישות – חובות בעל השליטה, הדירקטוריון ובעלי מניות המיעוט בעסקאות רה-ארגון

 • בעלי מניות המיעוט ובעל השליטה בעסקאות מיזוג – אינטרסים משותפים ואינטרסים מנוגדים;
 • הגנה על המיעוט במסגרת עסקאות מיזוג;
 • זכות בעלי מניות לסעד הערכת שווי – סוגי הערכות שווי.

5. תמריצי בכירים – מנגנונים מקובלים לתשלומי בונוסים והוצאות משפטיות לבכירים שאומצו במערכת המשפט בארצות הברית

 • החלטת חברה להעניק תמריץ ומנגנון ה-Say on Pay;
 • זכויות הדירקטורים לנשיאה בעלויות משפטיות, לרבות מקדמות על החשבון;
 • פטור מאחריות במסמכי ההאגד של החברה – exculpatory provisions;
 • ניגוד עניינים של הדירקטוריון בחלוקת מענקים לבכירים ופרשת Revlon.

6. תפקיד ההנהלה והדירקטוריון בהגברת השקיפות וממשל תאגידי תקין בחברה – מחוק SOX ועד לרפורמת Dodd Frank

 • אירועים מכוננים – פרשת Enron, פרשת Worldcom והמשבר הפיננסי של שנת 2008 – והמסקנות הרגולטוריות בארצות-הברית;
 • שינויים בפעילות הדירקטוריון לאור חוק SOX וחוק Dodd-Frank.

7. חלוקת דיבידנדים וניגודי עניינים – השיקולים בחלוקה

 • שיקולי חברה בעת חלוקת דיבידנדים;
 • דיבידנד מובטח מראש, דיבידנד המעוגן במסמכי ההתאגדות ודיבידנד קונסטרוקטיבי.

8. חובות הפיקוח של דירקטוריון החברה-האם באשכול חברות

 • חובות הפיקוח של דירקטוריון החברה-האם על התנהלות הדירקטוריון והאורגנים השונים
  בחברות-הבנות באשכול חברות;
 • תביעה נגזרת כפולה ותביעה נגזרת מרובה;
 • הרמת מסך באשכול חברות.

9. ההגנה על חושפי שחיתויות

 • ההגנה על חושפי שחיתויות – היסטוריה אמריקאית;
 • מי זכאי להגנה זו; ומי נדרש להעניקה; מדוע ומתי עוגנה ההגנה על חושפי שחיתויות בחברות בארצות-הברית; באיזו מתכונת יובאה ההגנה לישראל?
 • הסתייגויות במשפט האמריקאי.

10. ההזדמנות העסקית

 • מהי "הזדמנות עסקית" ולמי היא שייכת?
 • האם בעל שליטה יכול לנכס לעצמו הזדמנות עסקית? האם הדירקטור יכול לנכס לעצמו הזדמנות עסקית?