תרמית בניירות ערך חוצת גבולות – הגלובליזציה של עבירת התרמית

מטרות ההדרכה

סקירת החשיפה הגלובלית של אורגנים בחברה ושל משקיעים בשוק ההון לעבירות בניירות ערך בשוקי ההון בעולם. הלמידה מאפשרת להתעדכן בשינויים ובהתרחבות הגלובלית ביחס לעבירות, וביכולת של מערכות השיפוט והרגולציה במדינות השונות לאכוף את דיני ניירות הערך המדינתיים והפדרליים גם אל מחוץ לתחום שיפוטן. הקורס מאפשר להיערך לקראת המגמות העולמיות המתחדשות לגבי התייחסות החוק לעבירות פליליות אלו. הקורס מעניק ראייה רחבה וגלובלית על עבירת התרמית, על הדרכים לבצעה ועל העונשים המחמירים בגינה.

הקורס מלווה בסקירה מקיפה של חקיקה ושל פסיקה גלובליות.

נושאים

1. תרמית בניירות ערך חוצת גבולות – עבירות מכאן, והליך משפטי שם.

 • תחולה טריטוריאלית ואקסטרה-טריטוריאלית של עבירת התרמית בניירות ערך – חוקי ארצות הברית, הלכת Morrison והתרחבותה – מחריג לכמעט כלל.
 • זרועה הארוכה של מערכת השיפוט בארצות הברית ותאוריית הקונספירציה (קשירת הקשר) לקביעת סמכות שיפוט פרסונאלית.

2. תרמית בניירות ערך – מבוא

 • מהי תרמית בניירות ערך? – סעיפי החוק השונים וההיסטוריה של חקיקתם.
 • על מי מבקש האיסור להגן.

3. תרמית בניירות ערך פרק ראשון: שימוש ומסחר במידע פנים – העבירה האמריקאית והעבירה הישראלית

 • יסודות העבירה; מיהו איש פנים (Insider); מהו "מידע מהותי" שאסור לסחור בו; באלו שלבים נאסר לבצע את המסחר; מדוע העבירה נחשבת לחמורה; מורכבות העבירה והוכחתה בעולם של החלפת מידע מהיר;
 • דיון במגמת ההחמרה בענישה בישראל ובארצות-הברית.

4. תרמית בניירות ערך – פרק ב' – חובת השקיפות והגילוי הנאות של החברה הציבורית האמריקאית והאיסור להציג מצג כוזב ומטעה

 • עקרונות ותכלית חובות הגילוי של החברה הציבורית בארצות-הברית ובישראל; מהו "מידע מהותי" המחוייב בגילוי ובאיזה שלב;
 • יסודות עבירת התרמית מסוג מצג כוזב ומטעה; אי-גילוי נאות והשמטה של פרט על ידי הנהלת החברה האמריקאית:
 • הגנות ונמלי מבטחים – הצהרה הצופה פני עתיד; הבעת דעה או עמדה של ההנהלה והקשרה למצג מטעה; המהפך של בית המשפט העליון בארצות-הברית בפרשת Omnicare;
 • אחריות ההנהלה למצגים ואחריות, אם בכלל, של רואה החשבון המבקר של החברה.

5. תרמית בניירות ערך – פרק ג' – השפעה בדרכי תרמית על שערי מניות – איך מבצעים זאת מבלי להיתפס

 • העבירה ותכלית האיסור לבצע מניפולציה;
 • סוגי עבירות המניפולציה על שערי המניות בארצות-הברית – Pump and Dump; Front Running; marking the close ועוד;
 • המתווכים הפיננסיים – פוטנציאל השפעתם על שערי ניירות הערך ואחריותם החוקית.

6. אכיפתו של פסק חוץ

 • מהו פסק חוץ, והאם קיימת חובה לאכיפתו;
 • כיבוד פסקי חוץ ועקרון "האדיבות" הקנדית.