Categories Menu

לכל לקוחותינו

אתר GCL עובר בימים אלו שידרוג ויתכנו שיבושים קלים בתצוגת האתר.
אתכם הסליחה


ניוזלטר שבועי

ניתוח סוגיות משפטיות ומשפט משווה

קרא עוד

חדשות

כוכב זהב

2.8.20

בחירה ומינוי דירקטורים: בפרשה זו, שלושה מסמכים שונים – תעודת ההתאגדות, התקנון והסכם הצבעה, קובעים ומעגנים את הזכות למנות דירקטורים בחברה; בסכסוך בין הדירקטוריון ובין המנכ"ל המכהן, נדרש בית המשפט הצ'נסרי לבחון, מי מונה כדין, מי לא, ובהמשך לכך, אלו החלטות התקבלו כדין ואלו בעצם לא; פסק דין מצויין העוסק במאבקי מינוי והשתלטות עויינת, בזכות למנות דירקטורים ובסמכויותיו של בית המשפט הצ'נסרי ליתן תוקף להחלטות מסוג זה, מכוחם של סעיפים 225 ו- 228 לחוק החברות הכללי של דלוור

עוד בפסק הדין: הסכמי הצבעה והזכות למנות דירקטורים; זכות למנות דירקטורים המעוגנת בהסכם הצבעה אל מול דרכי מינוי חברי הדירקטוריון מכוח מסמכי ההתאגדות של החברה; הזכות למנות דירקטורים והשתלטות עויינת; אשרור פעולות חברה בבית המשפט; אשרור הרכב הדירקטוריון על ידי בית המשפט לפי סעיף 225 לחוק החברות הכללי של דלוור; האם פיטורי דירקטורים הנעשים שלא בדרך הקבועה במסמכי ההתאגדות של החברה במסגרתם של מאבקי שליטה, הם ברי-ביטול (voidable) או שמא בטלים (void)?; פעולות בטלות וברות ביטול של הנהלת חברה; עד כמה דירקטוריון רשאי להגן על עצמו מפני פיטוריו?; האם פעולה של דירקטוריון המתבצעת תוך הפרת דיני היושר, הינה פעולה בטלה (void), או שמא ברת ביטול (voidable)?; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; קבלת החלטות בכתב של בעלי המניות בחברה לפי הוראות סעיף 228 לחוק החברות הכללי של דלוור; החלטות דירקטוריון שהינן בטלות (void) אל מול החלטות דירקטוריון שהינן ברות ביטול (voidable); באיזה סוג החלטות פגומות מוסמך בית המשפט להתערב ולהעניק סעד מן היושר.

19.7.20

קוד אתי פנים-תאגידי והפרת חובות אמונים: הטרדה מינית שטופלה על ידי דירקטוריון החברה על ידי התקשרות החברה בהסכם היפרדות מהמנכ"ל, זוכה לבחינה מחודשת והפעם בהליכים משפטיים אלו שהוגשו על ידי בעלי המניות הטוענים שההתקשרות בהסכם ההיפרדות אשר כלל גם פיצויי פרידה מפרגנים בגובה של 5 מיליון דולר, התגבשו לכלל הפרת חובות האמונים; לעמדת התביעה, שהיה על הדירקטוריון לפטר את המנכ"ל בעילה ולא לבחור במסלול "שוחר שלום" בנסיבות; בית המשפט הצ'נסרי בוחן האם "הלך הרוח" בחברה היה אירוע מרובה "דגלים אדומים" שהיה על הדירקטוריון לזהותו; התביעה נבחנת בשלב ראשון, במסגרת עמידת חובותיו של התובע בתביעה הנגזרת בהוראות כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי, בפרט כאשר לא בוצעה פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של התביעה הנגזרת

עוד בפסק הדין: האם הפרת קוד אתי פנים-תאגידי, מתגבש גם לכלל הפרת חובות האמונים?; האם הטרדה מינית בחברה תוך הפרת קוד אתי פנים-תאגידי, מתגבש לכלל הפרת חובות האמונים?; תביעות בעלי מניות נגד דירקטוריון בטענה לכישלון פיקוח לנוכח הטרדות מיניות והפרת קוד אתי-פנים תאגידי על ידי נושאי משרה בכירים בחברה; עסקה גרועה שאושרה על ידי הדירקטוריון, איננה פוטרת תובע נגזר מחובותיו הדיוניות בעת שהוא מבקש להגיש תביעה נגזרת, לרבות פנייה מוקדמת לדירקטוריון; מבחן חוסר היעילות שבפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפי כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי בדלוור; כיצד קובעים את עצמאות הדירקטוריון ביחס לשאלה, האם פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, היא יעילה או שאינה יעילה?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis ; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; מיהו הדירקטור התלוי, שאיננו עצמאי, לצורכי בחינת אי-יעילותה של פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת; באילו מקרים נהנה הדירקטור מחזקת שיקול הדעת העסקי; טענת Caremark ואחריות הדירקטוריון בגין אי-מילוי חובות הפיקוח על התנהלות החברה; חזקת שיקול הדעת העסקי ותביעות נגזרות.

19.7.20

החשש מפני ניצול לרעה של כלי התביעה הייצוגית בעילות תביעה הקשורות במסחר בניירות ערך, הובילו את הקונגרס האמריקאי לקדם את חוק האכיפה הפרטית של דיני ניירות הערך משנת 1995 (the Private Securities Litigation Reform Act in 1995 – PSLRA). סעיפי חוק PSLRA כיוונו להפחית את הניצול לרעה של תביעות ייצוגיות, להגביל את הנזקים שניתן לפוסקם לרבות שכר טרחת עורכי הדין, לספק נמל מבטחים לטובת הצהרות הצופות פני עתיד, הענקת סמכות להטיל סנקציות בגין תביעות "מטופשות" (frivolous), ולהסמיך את בית המשפט להקפיא הליכים קודם לגילוי מסמכים לנוכח בקשה תלויה ועומדת לדחיית התביעה על הסף.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. v. Dabit, 547 U.S. 71, 81 (2006)

כוכב זהב

13.7.20

גרם הפרת יחסים עסקיים: תחרות מכוערת בין שני משקיעים מוסדיים, מגיעה עד מהרה, לבית המשפט הצ'נסרי; בליבה של התביעה, טענתה העיקרית של התובעת, כי השמצותיה של הנתבעת ובפרט – לחצים עסקיים שהפעילה על גורמים שונים בשוק ההון כי לא תמשיך את עסקיה עימם אם ימשיכו לנהל יחסים עסקיים עם התובעת, התגבשו לכלל עוולה נזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים (tortious interference in business relations); בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, מעמיק בעוולה נזיקית-מסחרית זו (גרם הפרת יחסים עסקיים), לרבות בהחרגות ליישומה של העוולה, גם כאשר כל מרכיביה מולאו.

עוד בפסק הדין: עוולת גרם הפרת קשרים עסקיים ומרכיבי העוולה; האם שידולם של גורמים בשוק – לקוחות, יועצים, ספקים – לחדול לעבוד עם מתחרה, גובלים בעוולה הנזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים?; עוולת גרם הפרת חוזה והסעדים המגיעים בגין הפרה זו; עוולת גרם הפרת חוזה; תחכומם של המשקיעים המוסדיים; השקעות מתחרות בין משקיעים מוסדיים באג"חים מוניציפליים; תחרות לא הוגנת הגובלת בגרם הפרת חוזה בין משקיעים מוסדיים באג"חים מוניציפליים; המפגש שבין הזכות לתחרות ובין העוולה הנזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים; הקשר שבין עוולת גרם הפרת יחסים עסקיים ובין גזילת הזדמנות עסקית; התנאים להחלת הפטור מהטלת אחריות בגין עוולת גרם הפרת יחסים עסקיים לנוכח הזכות להתחרות והזכות לחופש הביטוי.

12.7.20

השפעתן האמיתית של הצהרות כוזבות של חברה נסחרת, על מחיר המניה: ערכאת הערעורים השנייה מעמיקה באבחנה (ובהשלכות האבחנה, ככל שכאלה קיימות) שבין "תחזוקת הצהרות מנפחות" (או אולי, תיאוריית "שימור המחיר המנופח") (inflation maintenance theory) לבין "הצהרות היכרות מנפחות"; בתוך כך, דיון חשוב מאוד בשאלות הקושרות בין בירור עילות התביעה לגופן, ובין ההליכים המוקדמים של בקשה לאשר את בירור התביעה כתביעה ייצוגית.

עוד בפסק הדין: ההשפעה של הצהרות כוזבות של חברה נסחרת, על מחיר המניה; תיאוריית "תחזוקת הצהרות מנפחות" – מה משמעה ומה הן השלכותיה?; אחריותם של נושאי משרה השותקים לאורה של שמועה כוזבת המשפיעה על מחיר סחרות מניית החברה, או אשר ממשיכים למסור "תחזוקת הצהרות מנפחות"; החובה לגלות באופן ראוי ומלא פרטים שהחברה מוסרת ומתי תחזוקת הצהרות מנפחות מתגבשות לכלל מצג כוזב ואי-גילוי נאות; הפרכת חזקת תרמית-על-השוק של הלכת Basic; הגנת אמת-על-השוק וחזקת תרמית-על-השוק; התנאים המוקדמים לאישורה של תביעה ייצוגית לפי כלל 23(b) לכללי הפרוצדורה האזרחית הפדרלית; חזקת ההסתמכות של מצגיה של חברה מדווחת והפטור לטובת התובעים בעילה של תרמית בניירות ערך מפני הצורך להוכיח מרכיב זה; יסודותיה של עבירת המצג שווא ואי-גילוי נאות; איך מגדירים קבוצה ייצוגית?; מהם התנאים שעל תובע ייצוגי לעמוד בהם בעת שהוא מבקש את אישורו של בית המשפט לקבוצה הייצוגית?; התאמתן של עילות תביעה מכוח סעיף 10(b) לחוק המסחר בניירות ערך, להתברר במסגרתה של תביעה ייצוגית; אימתי יש להוכיח את רכיב הסתמכות התובע על מצג-השווא בניירות ערך האם בשלב ההוכחות לגופה של תביעה או שמא כבר במועד הבקשה לאישור התביעה הייצוגית?