FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בית המשפט הפדרלי באוסטרליה דן בהשלכות של כישלון מיזם משותף בין אחת המבקשות ואחת המשיבות בהליך זה, שעניינו בבניית מפעל לייצור וייצוא לסין של אבקת חלב לתינוקות; המכשיר שהוקם לצורך הוצאת המיזם לפועל התקשר בחוזה עם חברה נוספת בשליטת המשיבה השותפה למיזם, לצורך הקמת המפעל; לטענת המבקשים, השותפה למיזם וישויות שונות תחת שליטתה הוציאו לפועל מזימת מרמה שנועד לשלול מן המבקשים את העסק לשמו נועד המיזם המשותף, תוך גזילת נכסי התאגיד שהוקם במסגרת המיזם המשותף והעברתו לתאגיד אחר בבעלות הגוזלים; בית המשפט בהחלטתו בוחן טענות שונות כנגד שלל המשיבים השונים, לרבות הפרת הסכם המיזם המשותף, הפרות של החובות המוטלות על דירקטורים על פי דין ועל פי דיני היושר והפרות של חוק הגנת הצרכן האוסטרלי

1.7.19

בית המשפט הפדרלי באוסטרליה דן בהשלכות של כישלון מיזם משותף בין אחת המבקשות ואחת המשיבות בהליך זה, שעניינו בבניית מפעל לייצור וייצוא לסין של אבקת חלב לתינוקות; המכשיר שהוקם לצורך הוצאת המיזם לפועל התקשר בחוזה עם חברה נוספת בשליטת המשיבה השותפה למיזם, לצורך הקמת המפעל; לטענת המבקשים, השותפה למיזם וישויות שונות תחת שליטתה הוציאו לפועל מזימת מרמה שנועד לשלול מן המבקשים את העסק לשמו נועד המיזם המשותף, תוך גזילת נכסי התאגיד שהוקם במסגרת המיזם המשותף והעברתו לתאגיד אחר בבעלות הגוזלים; בית המשפט בהחלטתו בוחן טענות שונות כנגד שלל המשיבים השונים, לרבות הפרת הסכם המיזם המשותף, הפרות של החובות המוטלות על דירקטורים על פי דין ועל פי דיני היושר והפרות של חוק הגנת הצרכן האוסטרלי

עוד בפסק הדין: דיני חוזים – האם הפרו המשיבים את הסכם המיזם המשותף כאשר לא השקיעו את מלוא חלקם בפרויקט? דיני הגנת הצרכן – האם המשיבים נהגו בפרקטיקה מטעה וכוזבת תוך הפרה של סעיף 18 לחוק הגנת הצרכן? האם החברה שהתקשרה בחוזה עם המכשיר שהוקם לצורך המיזם המשותף גבתה מחירים מופקעים עבור השירותים שסיפקה? דיני היושר – הפרות מרובות ונכבדות של חובות אמונים; סיוע ביודעין לביצוע הפרות אמונים; סעדים סטטוטוריים אקוויטיבילים – העקרונות המנחים ויישומם בנסיבות המקרה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15357