FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בית המשפט העליון בסינגפור בוחן התנהלותן של שתי בעלות מניות בחברה פרטית ובטענת אחת מהן, כי פעולות השנייה, שבוצעו תוך הפרת הסכמי בעלי המניות, גבלו בעושק המיעוט ואף בפגיעה בחברה, לנוכח הפרת תניות אי-תחרות והאיסור לשדל לקוחות

8.9.19

בית המשפט העליון בסינגפור בוחן התנהלותן של שתי בעלות מניות בחברה פרטית ובטענת אחת מהן, כי פעולות השנייה, שבוצעו תוך הפרת הסכמי בעלי המניות, גבלו בעושק המיעוט ואף בפגיעה בחברה, לנוכח הפרת תניות אי-תחרות והאיסור לשדל לקוחות

עוד בפסק הדין: מרכיבי עילת תביעה של עושק המיעוט – הדין בסינגפור; קיפוח ועושק המיעוט על ידי בעל שליטה אשר מפר את הסכם בעלי המניות הכוללות תניות סודיות ואי-תחרות; שליטה אפקטיבית בדירקטוריון החברה תוך התעלמות מחלק מהדירקטורים שהתמנו על ידי בעלת מניות המיעוט; עושק המיעוט בדרך של השתלטות על הדירקטוריון והפרת הסכם בעלי המניות; באילו מקרים תוכר עילה של קיפוח המיעוט המזכה בסעד של בית משפט?; סעד להסרת קיפוח המיעוט הן מכוח דיני היושר והן מכוח עילות חוזיות של הפרת הסכם בעלי המניות

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15560