FavoriteLoadingהוסף למועדפים

גניבת כספי חברה על ידי הדירקטוריון: בעלת מניות שהשקיעה סכומים רבים מאוד בחברה במועד היווסדה, מגישה תביעתה נגד הדירקטוריון, בטענה כי הדירקטורים עשקו את החברה במיליוני דולרים, לצרכיהם הפרטיים ולטובתם האישית, תוך פגיעה קשה בחברה; בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מתמקד בדיון כאן בשאלה, האם בנסיבות העניין הוכח, כי פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת היא בבחינת פנייה בלתי יעילה?

10.9.19

גניבת כספי חברה על ידי הדירקטוריון: בעלת מניות שהשקיעה סכומים רבים מאוד בחברה במועד היווסדה, מגישה תביעתה נגד הדירקטוריון, בטענה כי הדירקטורים עשקו את החברה במיליוני דולרים, לצרכיהם הפרטיים ולטובתם האישית, תוך פגיעה קשה בחברה; בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מתמקד בדיון כאן בשאלה, האם בנסיבות העניין הוכח, כי פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת היא בבחינת פנייה בלתי יעילה?

עוד בפסק הדין: גניבת כספי חברה על ידי הדירקטורים, והיותה של פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, בבחינת פנייה בלתי יעילה בנסיבות; האירועים הנדירים שבהם מתקבלת הטענה כי התובע הנגזר פטור מפנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת עקב עניין אישי וניגוד עניינים שבהם מצויים רוב הדירקטורים בדירקטוריון; השמירה וההגנה על נכסי חברה במסגרת חובתם של דירקטורים בחברה לפעול כנאמן לנכסיה; מבחן חוסר היעילות שבפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפי כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי בדלוור; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; כיצד קובעים את עצמאות הדירקטוריון ביחס לשאלה, האם פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, היא יעילה או שאינה יעילה? חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; מקור הזכות של בעל מניות להגיש תביעה נגזרת; מהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת עובר להגשתה של תביעה נגזרת; עקרונות הלכת Tooley; ההבדל בין תביעה נגזרת לתביעה ייצוגית; אימתי עילת תביעה של הפרת חובות האמונים היא בבחינת עילת תביעה נגזרת, ואימתי היא בבחינת עילת תביעה ישירה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15569