FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בבית המשפט הגבוה בסינגפור נידונה מערכת יחסים חוזית בין צדדים, לרכישת מניות חברה, שנגמרה בתביעה ובתביעת שכנגד, על רקע טענות של מצגי שווא כוזבים שנמסרו על מנת לשדל למכירה; האם הנתבעים גרמו לתובעת להתקשר בהסכם לרכישת מניות על בסיס מצגי שווא כוזבים? האם בצדק חזרה בה התובעת מן ההסכם או שמא מדובר בביטול של החוזה שלא כדין, באופן שמצדיק פסיקת פיצויים לנתבעים? באלו נסיבות רשאי צד לחוזה לבטלו באופן חד צדדי?

15.9.19

בבית המשפט הגבוה בסינגפור נידונה מערכת יחסים חוזית בין צדדים, לרכישת מניות חברה, שנגמרה בתביעה ובתביעת שכנגד, על רקע טענות של מצגי שווא כוזבים שנמסרו על מנת לשדל למכירה; האם הנתבעים גרמו לתובעת להתקשר בהסכם לרכישת מניות על בסיס מצגי שווא כוזבים? האם בצדק חזרה בה התובעת מן ההסכם או שמא מדובר בביטול של החוזה שלא כדין, באופן שמצדיק פסיקת פיצויים לנתבעים? באלו נסיבות רשאי צד לחוזה לבטלו באופן חד צדדי?

עוד בפסק הדין: יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; האם הפרה יסודית לכאורה של אחד הצדדים לחוזה מצדיקה את ביטול החוזה על ידי הצד השני?; תוקפו של ביטול חוזה על ידי צד נפגע; מצגים כוזבים בחוזה מסחרי הנמסרים במטרה לשדל צד להתקשר בעסקת מיזוג; מצג שווא כוזב ומצג שווא תמים ואחריות לפי (1)2 לחוק מצגי שווא האמריקאי; ביטול חוזה מטעמי מצג שווא כוזב, במטרה להשיב את המצב לקדמותו; האם קיימת מניעה של מתן סעד של ביטול החוזה לאור מעורבותם של צדדים שלישיים המושפעים מקיומו של החוזה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15580