FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

גילוי נאות כלפי אסיפת בעלי המניות, של הפרטים המהותיים של עסקת מיזוג: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעמיק ביסודות הגילוי הנאות של הדירקטוריון כלפי האסיפה, בעת שהוא פונה לבעלי המניות ומבקש את אישורם; הדיון נערך לרגל עסקת מיזוג נגועה מכל כיוון אפשרי, שבה נמכרו מניות החברה במחיר פשרני במיוחד ואשר בספק אם ענה על חובת הדירקטוריון למקסם את רווחי החברה לטובת בעלי מניותיה; הבעייתיות התרכזה, בין היתר, במגעים הסודיים שבין היועצת שליוותה את העסקה מטעמה של החברה, ובין הרוכשת, קודם לגיבוש תנאי ההתקשרות; בית המשפט בנסיבות אלה, מסרב ליישם את חזקת שיקול הדעת העסקי לטובת הדירקטוריון לאור החשד כי לא רק שהעסקה היתה נגועה בניגוד עניינים, אלא שאישור האסיפה על פי דוקטרינת Corwin, לא נעשה על בסיס מידע מלא ומהותי

22.10.19

גילוי נאות כלפי אסיפת בעלי המניות, של הפרטים המהותיים של עסקת מיזוג: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעמיק ביסודות הגילוי הנאות של הדירקטוריון כלפי האסיפה, בעת שהוא פונה לבעלי המניות ומבקש את אישורם; הדיון נערך לרגל עסקת מיזוג נגועה מכל כיוון אפשרי, שבה נמכרו מניות החברה במחיר פשרני במיוחד ואשר בספק אם ענה על חובת הדירקטוריון למקסם את רווחי החברה לטובת בעלי מניותיה; הבעייתיות התרכזה, בין היתר, במגעים הסודיים שבין היועצת שליוותה את העסקה מטעמה של החברה, ובין הרוכשת, קודם לגיבוש תנאי ההתקשרות; בית המשפט בנסיבות אלה, מסרב ליישם את חזקת שיקול הדעת העסקי לטובת הדירקטוריון לאור החשד כי לא רק שהעסקה היתה נגועה בניגוד עניינים, אלא שאישור האסיפה על פי דוקטרינת Corwin, לא נעשה על בסיס מידע מלא ומהותי

עוד בפסק הדין: פגמים בחובת הגילוי הנאות ובמידע המועבר לאסיפת בעלי מניות בהקשרה של עסקת מיזוג אשר פוגעים בחזקת שיקול הדעת העסקי ויישומה של הלכת Corwin; האם ליועצים חיצוניים לחברה יש חובות אמונים או חובות אחרות כלפי החברה?; אימתי יראו ביועצים חיצוניים כמי שנמצאים בניגודי עניינים וחשופים לאחריות בגין סיוע בהפרת חובות האמונים של הדירקטוריון?; אחריותו של יועץ פיננסי המסייע להפרת חובות האמונים של הדירקטוריון; אחריותו של יועץ פיננסי שישב משני צידי המתרס של עסקת מיזוג גדולה וייעץ לחברה המוכרת ולחברה הרוכשת אך לא גילה את היותו בניגוד עניינים; גילוי נאות ביחס לניגוד עניינים של היועץ החיצוני; אי-גילוי פרט בעסקת מיזוג של חברה ציבורית, שהתגבש לכלל הפרה של חוסר תום לב של דירקטוריון החברה הישנה; הפרת חובות אמונים של דירקטורים בניהול משא ומתן לקראת מיזוג החברה; המבחנים להחלתו של סטנדרט בחינה של בית המשפט לפי כלל הבחינה המוגברת (enhanced scrutiny)?; סטנדרט הבחינה המוגברת ועניין אישי של הדירקטור; חובתם של הדירקטורים למקסם את רווחי בעלי מניותיה בהסכם המכירה, תוך בחירה בדרך הסבירה ביותר -a path of reasonableness – לשם כך; משמעות החובה להשיא רווחים; חובת הדירקטוריון להשיא רווחים לטובת בעלי המניות בעסקה להחלפת השליטה לפי פסק הדין "Revlon" (טענות רבלון); "האפקט המטהר" של הצבעת בעלי מניות שאין להם עניין אישי בהתקשרות והקמת חזקת שיקול הדעת העסקי וטובת הדירקטוריון; האם הצבעת אסיפת בעלי מניות יכולה "לטהר" החלטת דירקטוריון נגועה או חשודה בהיותה נגועה בעניין אישי?; מהו מידע "מהותי" לבעלי המניות המתבקשים לאשר עסקת מיזוג, שיש לשלבו בפרוקסי?; חובות הגילוי הנאות של דירקטוריון במסמכי הפרוקסי; הדרכים לבסס את חזקת שיקול דעתו של הדירקטוריון לפי דוקטרינת MFW ולפי דוקטרינת  Corwin; אימתי לא ייושמו הלכת KKR ו"האפקט המטהר" של הצבעת בעלי המניות על עסקה שאושרה בחברה בניגוד עניינים?; האם נתונים שביססו הערכת שווי של חברה לפי שיטת ה- DCF, הם נתונים שיש לחשוף אותם במסמכי הפרוקסי בעת שהעסקה עולה לאישור אסיפה?; חובות הגילוי הנאות של הדירקטוריון במסמכי הפרוקסי; על מי מוטל נטל הטיעון להעלות טענות בדבר פגמים שנפלו במידע שגולה לבעלי המניות במסגרת הבחינה, האם הצבעת האסיפה התבססה על מידע מלא?; על הקשר שבין קבלת החלטה מושכלת על בסיס מידע מלא ובין חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון; מהי חזקת שיקול הדעת העסקי?; מהו מידע מהותי למשקיע הסביר?; נטילת כספי התמורה לטובת תמריצי בכירים ודירקטורים כהפרה של חובת תום הלב ולפיכך, טענה זו איננה חוסה בצל פטור דירקטורים ונושאי משרה מעילות התביעה של הפרת חובות האמונים.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15623