FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

תקיפת החלטת דירקטוריון לחלק דיבידנד: סביב התנגדותו של נושה לחלוקת דיבידנד שביצע דירקטוריון בחברה, בית המשפט הצ'נסרי מעמיק בשלוש שאלות משפטיות שטרם נבחנו בעבר ושבבסיסן, הן מחייבות מענה לשאלה המוקדמת – מיהו "נושה" של חברה? בין יתר השאלות המורכבות הנבחנות בפרשה זו, נבחנת גם השאלה, מי מוסמך לתקוף החלטת דירקטוריון לבצע חלוקות, לרבות חלוקת דיבידנד לטובת בעלי המניות של החברה, תוך פגיעה בכרית הביטחון הפיננסית של החברה, על פי סעיף 174 לחוק החברות הכללי של דלוור?

29.10.19

תקיפת החלטת דירקטוריון לחלק דיבידנד: סביב התנגדותו של נושה לחלוקת דיבידנד שביצע דירקטוריון בחברה, בית המשפט הצ'נסרי מעמיק בשלוש שאלות משפטיות שטרם נבחנו בעבר ושבבסיסן, הן מחייבות מענה לשאלה המוקדמת – מיהו "נושה" של חברה? בין יתר השאלות המורכבות הנבחנות בפרשה זו, נבחנת גם השאלה, מי מוסמך לתקוף החלטת דירקטוריון לבצע חלוקות, לרבות חלוקת דיבידנד לטובת בעלי המניות של החברה, תוך פגיעה בכרית הביטחון הפיננסית של החברה, על פי סעיף 174 לחוק החברות הכללי של דלוור?

עוד בפסק הדין: האם נדרש על תובע הטוען לחלוקה אסורה כי יהיה בגדר נושה על פי פסק דין (judgement creditor) במועד החלוקה האסורה, במקרה של חדלות פירעון של החברה?; האם תקופת התיישנות בת שש שנים הקבועה בסעיף 174 לחוק הינה תקופת התיישנות שלגביה עקרונות "הגרירה" ניתנים ליישום, או לחילופין שעסקינן בהוראת חוק שלא ניתן להחיל עליה את עקרונות הגרירה?; סעיף 174 לחוק החברות אשר מאפשר לתקוף בבית המשפט בדלוור, החלטות חלוקה, לרבות חלוקת דיבידנד, של הדירקטוריון; האם שנת "הגילוי" הקבועה בסעיף 1309(1) לחוק העברה במרמה האחיד של דלוור, מתחילה במועד שבו עצם התקיימותה של העברה אסורה התגלתה, או יכולה היתה להתגלות באופן סביר, או שמא, שנת הגילוי מתחילה במועד שבו טבע התרמית התגלה או יכול היה באופן סביר להתגלות?; תחילת מניין ההתיישנות בעבירה של העברה תרמיתית של נכסי חברה; מיהו "נושה" של חברה?; העברה תרמיתית אסורה של הון חברה על ידי דירקטור; העברת נכסי חברה לחברות קשורות לנושא המשרה תוך ניצול מעמדו; המבחנים ליישומם של דיני ההשתק (estopple); עקרונות יסוד של דיני ההשתק וכיבוד החלטות והכרעות קודמות של בתי המשפט במחלוקת הנדונה; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15637