FavoriteLoadingהוסף למועדפים

מהי המחויבות המשפטית שחב מוסד פיננסי כלפי לקוחותיו? סוחר מניות מוצלח והחברה שהקים לצורך ביצוע השקעותיו הגישו תביעה כנגד הבנק, על רקע הפסדים של מיליוני דולרים בגין מוצרים פיננסיים שנרכשו מהבנק במהלך המשבר הפיננסי בשנים 2007-2008. האם מוטלות על הבנק חובות זהירות בקשר למוצרים הפיננסיים ולהשקעות שביצעו התובעים באמצעות חשבון הבנק? ואם כן, האם הפר הבנק את חובותיו בנסיבות המקרה הנוכחי?

10.11.19

מהי המחויבות המשפטית שחב מוסד פיננסי כלפי לקוחותיו? סוחר מניות מוצלח והחברה שהקים לצורך ביצוע השקעותיו הגישו תביעה כנגד הבנק, על רקע הפסדים של מיליוני דולרים בגין מוצרים פיננסיים שנרכשו מהבנק במהלך המשבר הפיננסי בשנים 2007-2008. האם מוטלות על הבנק חובות זהירות בקשר למוצרים הפיננסיים ולהשקעות שביצעו התובעים באמצעות חשבון הבנק? ואם כן, האם הפר הבנק את חובותיו בנסיבות המקרה הנוכחי?  

עוד בפסק הדין: חובת זהירות חוזית ונזיקית של הבנק כלפי לקוחותיו בקשר למוצרים שרכשו מהבנק וחשבון שניהלו לצורך ביצוע השקעותיהם – מהו מקור החובה והיקפה, והאם חובה כאמור הופרה במקרה דנן? האם המחויבות המשפטית שיש למוסד פיננסי כלפי לקוחותיו תלויה במחויבויות הספציפיות שנטל על עצמו המוסד הפיננסי במקרה נתון? חוק ההתיישנות ותחולתו בנסיבות המקרה הנוכחי; חוק תנאים חוזיים בלתי הוגנים (Unfair Contract Terms Act)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15660