FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט לערעורים של אונטריו בוחן את קבילותם ומשקלם של הממצאים שקבע בית המשפט הפלילי בהליך האזרחי המקביל, ובפרט, לגבי הקביעה שהמערער הפר את חובות האמונים כלפי מעסיקתו לשעבר, התובעת בהליך האזרחי; בית המשפט הפלילי גזר את דינו של המערער בגין מעורבותו בתרמית כנגד המעסיקה התובעת, ועל סמך ממצאיו בהליך גזירת הדין, בית המשפט קמא נעתר לבקשה לפסיקה מקוצרת לטובת התובעת על סך 20 מיליון דולרים; האם רשאי היה בית המשפט קמא להורות על פסיקה מקוצרת בגין הפרת חובת האמונים של המערער, על סמך ממצאיו של בית המשפט הפלילי שגזר את דינו?

10.11.19

בית המשפט לערעורים של אונטריו בוחן את קבילותם ומשקלם של הממצאים שקבע בית המשפט הפלילי בהליך האזרחי המקביל, ובפרט, לגבי הקביעה שהמערער הפר את חובות האמונים כלפי מעסיקתו לשעבר, התובעת בהליך האזרחי; בית המשפט הפלילי גזר את דינו של המערער בגין מעורבותו בתרמית כנגד המעסיקה התובעת, ועל סמך ממצאיו בהליך גזירת הדין, בית המשפט קמא נעתר לבקשה לפסיקה מקוצרת לטובת התובעת על סך 20 מיליון דולרים; האם רשאי היה בית המשפט קמא להורות על פסיקה מקוצרת בגין הפרת חובת האמונים של המערער, על סמך ממצאיו של בית המשפט הפלילי שגזר את דינו?

עוד בפסק הדין: דיני אמונאות; קבילות ומשקל הממצאים שקבע בית המשפט הפלילי בהליך האזרחי; הדוקטרינה של שימוש לרעה בהליך – שיקול דעתו של בית המשפט למנוע התדיינות חוזרת כדי לשמור על יושרת ההליך השיפוטי; האם הסכמה בשתיקה לתכנית מרמה מהווה הפרת חובת אמונים? צווי השבה – טבעם וטיבם; פיצוי אקוויטיבילי כסוג של סעד

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15664