FavoriteLoadingהוסף למועדפים

כונס נכסים מונה הן לפי חוק חדלות פירעון ופשיטת רגל של קנדה והן לפי חוק בתי המשפט של אונטריו; צו כינוס הנכסים כלל "הוראת רשות להגיש תביעה", לפיה לא ניתן לתבוע את כונס הנכסים מבלי לקבל תחילה רשות או הסכמה של בית המשפט; בהליכים כאן נדונה השאלה, מהו אפיק הערעור הזמין לצד שלא קיבל רשות לתבוע כאמור? האם הערעור מוסדר לפי חוק חדלות פירעון, אשר מתיר ערעור בזכות רק במקרים מסוימים, מחייב רשות ערעור במקרים אחרים, וקובע מגבלת זמן קצרה להגשת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור? או שמא חל על הערעור חוק בתי המשפט, לפיו ניתן לערער בזכות על צווים סופיים בהתאם למסגרת זמן רחבה יותר מזו שקובע חוק חדלות פירעון?

12.11.19

כונס נכסים מונה הן לפי חוק חדלות פירעון ופשיטת רגל של קנדה והן לפי חוק בתי המשפט של אונטריו; צו כינוס הנכסים כלל "הוראת רשות להגיש תביעה", לפיה לא ניתן לתבוע את כונס הנכסים מבלי לקבל תחילה רשות או הסכמה של בית המשפט; בהליכים כאן נדונה השאלה, מהו אפיק הערעור הזמין לצד שלא קיבל רשות לתבוע כאמור? האם הערעור מוסדר לפי חוק חדלות פירעון, אשר מתיר ערעור בזכות רק במקרים מסוימים, מחייב רשות ערעור במקרים אחרים, וקובע מגבלת זמן קצרה להגשת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור? או שמא חל על הערעור חוק בתי המשפט, לפיו ניתן לערער בזכות על צווים סופיים בהתאם למסגרת זמן רחבה יותר מזו שקובע חוק חדלות פירעון?

עוד בפסק הדין: כינוס נכסים לפי חוק חדלות פירעון ופשיטת רגל של קנדה משנת 1985 וחוק בתי המשפט של אונטריו משנת 1990; סעיף 243(1) לחוק חדלות פירעון. עקרונות של פרשנות חקיקתית והדוקטרינה של חשיבות עליונה (the doctrine of paramountcy); מהו אפיק הערעור המתאים בנסיבות המקרה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15682