FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בוחן דרישה לתשלום מראש של הוצאות משפטיות שתלויה בשתי סוגיות מרכזיות: האם יש ליישם בעניין את הפסיקה התאגידית משום שהוראת תשלום ההוצאות מראש בהסכם הפעילות של חברת LLC נשענת על הנוסח של החוק התאגידי? האם התובעת הפכה להיות צד להליך שבנידון "לאור העובדה" שפעלה בתוקף תפקידה הרשמי, ולכן זכאית לתשלום הוצאותיה מראש בהתאם להסכם הפעילות?

17.11.19

בית המשפט הצ'נסרי בוחן דרישה לתשלום מראש של הוצאות משפטיות שתלויה בשתי סוגיות מרכזיות: האם יש ליישם בעניין את הפסיקה התאגידית משום שהוראת תשלום ההוצאות מראש בהסכם הפעילות של חברת LLC נשענת על הנוסח של החוק התאגידי? האם התובעת הפכה להיות צד להליך שבנידון "לאור העובדה" שפעלה בתוקף תפקידה הרשמי, ולכן זכאית לתשלום הוצאותיה מראש בהתאם להסכם הפעילות? 

עוד בפסק הדין: פסיקה על בסיס כתבי הטענות; כללי פרשנות חוזים; סטנדרט "לאור העובדה"; תשלום הוצאות משפטיות מראש; זכות השיפוי ותשלום הוצאות מראש בתאגיד לעומת הזכויות בשותפות מוגבלת לפי דיני דלוור; דרישת הוצאות-על-הוצאות.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15688