FavoriteLoadingהוסף למועדפים

התובע הגיש תביעה בגין הפרת חוזה, הפרת חובות אמונים ותרמית, כנגד החברה הנתבעת וכנגד יו"ר הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון של החברה, בגין אירועים שהתרחשו למעלה מעשור לפני שהגיש את תביעתו; לטענת התובע, יו"ר הדירקטוריון ומייסד החברה הבטיח לו זכויות בחברה בשתי הזדמנויות, אולם לא קיים את הבטחותיו; בפרט, טוען התובע כי הנתבע הבטיח לו מניות מייסד כתמריץ לגרום לו להצטרף לדירקטוריון החברה, ובהמשך, הובטחו לו אופציות במסגרת תכנית אופציות שאימצה החברה; האם הצליחו הנתבעים להוכיח, כי עומדת להם הגנת שיהוי ויש לדחות את התביעה על הסף?

21.11.19

התובע הגיש תביעה בגין הפרת חוזה, הפרת חובות אמונים ותרמית, כנגד החברה הנתבעת וכנגד יו"ר הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון של החברה, בגין אירועים שהתרחשו למעלה מעשור לפני שהגיש את תביעתו; לטענת התובע, יו"ר הדירקטוריון ומייסד החברה הבטיח לו זכויות בחברה בשתי הזדמנויות, אולם לא קיים את הבטחותיו; בפרט, טוען התובע כי הנתבע הבטיח לו מניות מייסד כתמריץ לגרום לו להצטרף לדירקטוריון החברה, ובהמשך, הובטחו לו אופציות במסגרת תכנית אופציות שאימצה החברה; האם הצליחו הנתבעים להוכיח, כי עומדת להם הגנת שיהוי ויש לדחות את התביעה על הסף?

עוד בפסק הדין: הגנת השיהוי – יסודות הגנה; הגנת השיהוי – תקופת ההתיישנות המקבילה ודוקטרינות עצירת מרוץ ההתיישנות; כלל 9(b) – דרישת הפרטיקולאריות בעילות תביעה של תרמית או טעות

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15703