FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

מצגי "שביעות רצון" של רוכשים בעסקת מיזוג: ערכאת הערעורים של אונטריו בוחנת האם טעה בית המשפט קמא, עת התעלם מסעיף מסוים בהסכם למכירת נכסי חברה, אשר פירט את המלאי הנמכר ושמאוחר יותר, התגלה כמצג שגוי; הערעור עוסק בסעיפי המצגים וההתחייבויות בהסכמי מכירת נכסי חברה אשר כללו מצגי "שביעות רצון" של הרוכשים, זאת לאחר שערכו דיו-דיליג'נס, ובשאלה – מה דינם של מצגים אלה, לאחר שהסתבר כי הם שגויים?; עוד עוסק פסק הדין, בנפקות המשפטית של מנגנון בדיקת הנאותות (דיו דיליג'נס) שלא הוגבלה כמעט בכלום, ובדרכים לפרש הסכמי מיזוג באונטריו (עם דגש על סעיפי המצגים וההתחייבויות), בהתאם להלכת Sattva Capital Corp שנפסקה בבית המשפט העליון בקנדה

2.12.19

מצגי "שביעות רצון" של רוכשים בעסקת מיזוג: ערכאת הערעורים של אונטריו בוחנת האם טעה בית המשפט קמא, עת התעלם מסעיף מסוים בהסכם למכירת נכסי חברה, אשר פירט את המלאי הנמכר ושמאוחר יותר, התגלה כמצג שגוי; הערעור עוסק בסעיפי המצגים וההתחייבויות בהסכמי מכירת נכסי חברה אשר כללו מצגי "שביעות רצון" של הרוכשים, זאת לאחר שערכו דיו-דיליג'נס, ובשאלה – מה דינם של מצגים אלה, לאחר שהסתבר כי הם שגויים?; עוד עוסק פסק הדין, בנפקות המשפטית של מנגנון בדיקת הנאותות (דיו דיליג'נס) שלא הוגבלה כמעט בכלום, ובדרכים לפרש הסכמי מיזוג באונטריו (עם דגש על סעיפי המצגים וההתחייבויות), בהתאם להלכת Sattva Capital Corp שנפסקה בבית המשפט העליון בקנדה

עוד בפסק הדין: קביעת מנגנון הדיו דיליג'נס בלתי מוגבל, כמעביר אחריות לכתפי הרוכשים בהסכם; מצגים והתחייבויות בהסכם למכירת חברה, אשר כולל גם סעיפי "שביעות רצון" של הרוכשים לאחר ביצוע דיו-דיליג'נס; מה דינם של מצגים והתחייבויות בהסכם למכירת חברה או למכירת נכסיה, אשר מצהירים כי הרוכשים שבעי רצון ממה שראו ולאחר שביצעו דיו-דיליג'נס, בהתייחס לאי-התאמות שהתגלו מאוחר יותר?; העיקרון החוזי של "יזהר הקונה" ושילובו בהסכמי מיזוג בין צדדים מתוחכמים הכוללים סעיף של מצגים והתחייבויות; שילוב עקרון "יזהר הקונה" עם התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וכיבוד עקרון החופש החוזי; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; מצגים והתחייבויות בעסקאות; מצגים כוזבים בסעיפי המצגים וההתחייבויות בעסקת מיזוג; כוחם של טענת תרמית ושל מצגים כוזבים רשלניים, אם בכלל, לאורם של תנאים והתחייבויות מפורשים בהסכם; משמעותם של מצגים והתחייבויות בחוזה למכירת חברה; באלו תנאים יש לקבל טענת תרמית ולדחות טענה, כי המצגים בהסכם המיזוג נתמכו גם בסעיף החרגת הסתמכות על מצגים שאינם כלולים בחוזה?; עד כמה חזקה החסינות הקבועה בסעיף הכללי, אשר קובע כי יחסי הצדדים מעוגנים אך ורק מכוח חוזה זה?; מטרתו ותכליתו של הליך הדיו-דיליג'נס (בדיקות נאותות) במסגרת קביעת המצגים וההתחייבויות בעסקת מיזוג; האם ניתן לתבוע בגין מצג שווא שכלל לא נכלל בהסכם מיזוג, או שמא עילות התביעה בגין מצגים כוזבים מוגבלות ומתוחמות למצגים שנמסרו בפרק המצגים וההתחייבויות?; השלכותיו של סעיף אי-הסתמכות לצד סעיף מצגים והתחייבויות בהסכם מיזוג; האם תובעים רשאים להתעלם ממגבלות חוזיות אשר הוטלו על הזכות לשיפוי בגין מצגים מטעים, בטענה לתרמית שביצעה המוכרת במצגים שבהסכם הרכישה?; פרשנות סעיף שיפוי והחזרי הוצאות בעסקת מכירת מניות; פרשנות סעיף ליישוב מחלוקות בהסכם למכירת חברה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15724