FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

מיהו "מנהל בפועל"? הגדרה מורכבת זו נבחנת בבית המשפט הצ'נסרי בדלוור, במסגרת ההידרשות לנתח את סעיף 6 Del. C. § 18-109(a) לחוק החברות הפרטיות של דלוור, אשר קובע את האפשרות התיאורטית לבצע המצאת כתבי בי-דין למנהל בדרך של "הסכמה משתמעת"; במסגרת זו, הגדרת "מנהל" היא אשר מעסיקה את בית המשפט אשר מעמיק בחקירתן של שתי הגדרות – מנהל פורמלי ומנהל בפועל

30.12.19

מיהו "מנהל בפועל"? הגדרה מורכבת זו נבחנת בבית המשפט הצ'נסרי בדלוור, במסגרת ההידרשות לנתח את סעיף 6 Del. C. § 18-109(a) לחוק החברות הפרטיות של דלוור, אשר קובע את האפשרות התיאורטית לבצע המצאת כתבי בי-דין למנהל בדרך של "הסכמה משתמעת"; במסגרת זו, הגדרת "מנהל" היא אשר מעסיקה את בית המשפט אשר מעמיק בחקירתן של שתי הגדרות – מנהל פורמלי ומנהל בפועל

עוד בפסק הדין: מיהו "מנהל" לפי חוק החברות הפרטיות של דלוור, לצורך המצאת כתבי בי-דין מכוח סעיף ההסכמה המשתמעת של חוק ה-LLC; המצאה כדין על בסיס סעיף ההסכמה המשתמעת הקבועה בחוק החברות המוגבלות באחרות של דלוור – חוק ה-LLC – וסעיף 6 Del. C. § 18-109(a), אשר מבסס את המנגנון לביצוע המצאה למנהל על פי חוק ה-LLC; מבחן "בחסות השליטה" על מנת לקבוע את קיומו של "מנהל בפועל" בחברת LLC; מנהל דה-פקטו של חברה פרטית על פי מבחני הפסיקה בדלוור וחיוב חברה בפעולות המנהל דה-פקטו במסגרת יחסי שולח-שלוח; הגדרות "מנהל" ו"מנהל בפועל" לשם קביעת סמכות השיפוט הפרסונלית בדלוור גם על מנהל שאינו תושב דלוור

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15784