FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

האם סעיף המגביל את עיסוקה של בעלת תפקיד בכיר בחברה, רשאי לכלול גם הגבלה על אחזקה במניות מיעוט בחברה מתחרה? זוהי השאלה המתבררת בבית המשפט העליון באנגליה; חשיבותו של פסק דין זה הינה בעקרונות של פרשנות חוזים ובדרך שבה ניתן להסיר באופן חלקי, תניות ספציפיות בסעיפים חוזיים, אשר אין להם תוקף משפטי, מבלי לפגוע או לגרוע ביתר סעיפי החוזה (שיטת העיפרון הכחול); קלאסיקה במיטבה!

1.1.20

האם סעיף המגביל את עיסוקה של בעלת תפקיד בכיר בחברה, רשאי לכלול גם הגבלה על אחזקה במניות מיעוט בחברה מתחרה? זוהי השאלה המתבררת בבית המשפט העליון באנגליה; חשיבותו של פסק דין זה הינה בעקרונות של פרשנות חוזים ובדרך שבה ניתן להסיר באופן חלקי, תניות ספציפיות בסעיפים חוזיים, אשר אין להם תוקף משפטי, מבלי לפגוע או לגרוע ביתר סעיפי החוזה (שיטת העיפרון הכחול); קלאסיקה במיטבה!

עוד בפסק הדין: סעיף הגבלת עיסוק בלתי אכיף, אשר אוסר גם על החזקת מניות מיעוט בחברה מתחרה; גבולות סעיפי הגבלת עיסוק בין חברה לעובדיה הבכירים, והדרכים לאכוף סעיפים אלו, תוך מחיקת אותן ההגבלות האסורות על פי דין; מהם התנאים הדרושים למתן סעד מניעה שיגביל את הנתבע מלעבוד אצל חברה מתחרה?; עקרון "מתן תוקף" לכל סעיפי החוזה, במסגרת פרשנות חוזים; פרשנות חוזים במסגרת יחסי העסקה בין הצדדים – במהלך תקופת ההעסקה ולאחריה; האסור והמותר מבחינת סעיפי אי-תחרות בהסכם העסקה ואכיפתם של סעיפים אלו; כוחה של התחייבות לסודיות של עובדים בחברה; חובות חוזיות משתמעות של עובד כלפי המעסיק; נאמנות קונסטרוקטיבית בין עובד לחברה בגין חשיפתו לסודות חברה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15793