FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

תביעה שנראית על פניה מבטיחה, ושבמסגרתה מבקשת חברה ממנכ"ל ודירקטור לשעבר להוכיח שהוצאות שהוציא, והסכמים שגרם לגיבושם, בין החברה ובין חברה-בת בבעלותו המלאה, הן הוצאות "הוגנות במלואן" ולטובת החברה – מסתיימת בקול ענות חלשלשה לנוכח כישלון התביעה להראות, על פניו, את יסודות הפרת חובת הנאמנות (חוסר תום לב ובזבוז תאגידי); בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מונה ארבעה פסקי דין שבהם הצליחו התובעים להסיט את נטל הראיה לכתפי נושא המשרה הנתבע, ושבגין הצלחה זו נדרש המנהל הנתבע להראות ולהוכיח כי העסקאות העצמיות אותן ביצע, היו הוגנות במלואן, זאת לנוכח החשד כי אלו בוצעו תוך הפרת חובות הנאמנות; לפנינו פסק דין קלאסי, בהקשר של הפרת חובות הנאמנות

7.1.20

תביעה שנראית על פניה מבטיחה, ושבמסגרתה מבקשת חברה ממנכ"ל ודירקטור לשעבר להוכיח שהוצאות שהוציא, והסכמים שגרם לגיבושם, בין החברה ובין חברה-בת בבעלותו המלאה, הן הוצאות "הוגנות במלואן" ולטובת החברה – מסתיימת בקול ענות חלשלשה לנוכח כישלון התביעה להראות, על פניו, את יסודות הפרת חובת הנאמנות (חוסר תום לב ובזבוז תאגידי); בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מונה ארבעה פסקי דין שבהם הצליחו התובעים להסיט את נטל הראיה לכתפי נושא המשרה הנתבע, ושבגין הצלחה זו נדרש המנהל הנתבע להראות ולהוכיח כי העסקאות העצמיות אותן ביצע, היו הוגנות במלואן, זאת לנוכח החשד כי אלו בוצעו תוך הפרת חובות הנאמנות; לפנינו פסק דין קלאסי, בהקשר של הפרת חובות הנאמנות

עוד בפסק הדין: עסקאות עצמיות של נושאי המשרה בחברה והפרת חובת הנאמנות; כינוס אסיפת בעלי מניות בהוראת בית משפט לפי סעיף 211 לחוק החברות הכללי של דלוור; התנאים שבהם בית המשפט בדלוור יתערב בעקבות מבוי סתום (deadlock) בדירקטוריון; בית המשפט הצ'נסרי כבית משפט של יושר (אקוויטי); חוסר ניקיון כפיים של התובע ומשמעות היותו של בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, בית משפט של אקוויטי; חובות אמונים וחובת הנאמנות; חובות אמונים וחובת תום לב; פעולת דירקטוריון בלתי תקפה משום שהתקבלה ללא הקוורום הנדרש לפתיחת ישיבת הדירקטוריון כנדרש על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה; מהו עניין אישי של דירקטור או של נושא משרה בחברה?; פעולת דירקטור תוך קידום עניינו האישי וההנחה כי הוא ניצב משני צידי המתרס; העברה תרמיתית אסורה של הון חברה על ידי דירקטור; העברת נכסי חברה לחברות קשורות לנושא המשרה תוך ניצול מעמדו; מהי "הטבה מהותית" לדירקטור ההופכת אותו לבעל עניין אישי בהתקשרות החברה?; הגדרתן של עסקאות הנעשות בניגוד עניינים; משמעותו של סעיף פטור (exculpatory provision) הפוטר את הדירקטוריון מנשיאה באחריות בגין הפרת חובות הזהירות; סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה בעסקאות צדדיות של נושאי המשרה בחברה; האם כל הטבה אישית של דירקטור הופכת אותו לבעל עניין אישי?; מהי "הטבה מהותית" לדירקטור ההופכת אותו לבעל עניין אישי בהתקשרות החברה?; הנסיבות שבהן יחילו את סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה; העמסת הוצאות אישיות על החברה שאינן קשורות בקידום עסקיה כמגבשות עילת בזבוז תאגידי; שימוש בכספי ובנכסי חברה לצרכים פרטיים מבסס עילות של בזבוז תאגידי ועסקאות בניגוד עניינים; בזבוז תאגידי והפרת חובת הנאמנות של נושאי המשרה בחברה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15800