FavoriteLoadingהוסף למועדפים

כוונת צדדים להתקשר בחוזה מחייב ביניהם: פסק דין זה מעניין בעיקר משום שהוא מדגים את המבחנים לזיהוי הסכמת הצדדים לקשור עצמם בעסקת מיזם משותף מחייבת ביניהם; לאחר שבית המשפט העליון קבע, בסיבוב קודם, כי התנאים העיקריים בחוזה היו מסויימים דיים, וכי התגבשה תמורה משפטית כנדרש לגיבושו של חוזה בדלוור, נותר לבית המשפט הצ'נסרי לבחון את עצם כוונת הצדדים להתקשר בחוזה מחייב, בנסיבות שבהם החוזה, מחד, חתום, אך הראיות מצביעות על היעדר כוונה ורצון להתקשר בחוזה מחייב

8.1.20

כוונת צדדים להתקשר בחוזה מחייב ביניהם: פסק דין זה מעניין בעיקר משום שהוא מדגים את המבחנים לזיהוי הסכמת הצדדים לקשור עצמם בעסקת מיזם משותף מחייבת ביניהם; לאחר שבית המשפט העליון קבע, בסיבוב קודם, כי התנאים העיקריים בחוזה היו מסויימים דיים, וכי התגבשה תמורה משפטית כנדרש לגיבושו של חוזה בדלוור, נותר לבית המשפט הצ'נסרי לבחון את עצם כוונת הצדדים להתקשר בחוזה מחייב, בנסיבות שבהם החוזה, מחד, חתום, אך הראיות מצביעות על היעדר כוונה ורצון להתקשר בחוזה מחייב

עוד בפסק הדין: התנאים לקביעת קיומו של חוזה תקף ובר-אכיפה בין צדדים כשצד אחד מתנגד לתוקפו; הצורך בהוכחת כוונת צדדים להתקשר בחוזה מחייב, על מנת לקבוע את קיומו של הסכם תקף; הדרך להוכיח "כוונת צדדים להתקשר בחוזה מחייב" כאשר החתימה על ההסכם איננה מספיקה לשם כך.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15804