FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

עבירותן של מניות חברה ודינן של זכויות הנלוות לאחזקה במניות: רכישתם החוצה של התובעים – בעלי מניות לשעבר בחברה – מהווה סוף עצוב של מי שייסדו חברה אך זכו לראות קרן הון משתלטת עליה, ועושה בה כבשלה, זאת לאחר ש"חנקה" אותה, כלכלית; בעת חתימתם על הסכם מכירת מניותיהם, נחתמו מספר הסכמים נוספים אשר במסגרתם, התובעים ביקשו להגן על זכויות התביעה הישירה והנגזרת שלהם, על ידי שילובם של הסכמי וויתור של החברה והקרן, וכן סעיף Carve Out אשר קבע כי נשמרת לבעלי המניות המוכרים, זכויות התביעה שלהם; האם הצליחו בכך?

16.1.20

עבירותן של מניות חברה ודינן של זכויות הנלוות לאחזקה במניות: רכישתם החוצה של התובעים – בעלי מניות לשעבר בחברה – מהווה סוף עצוב של מי שייסדו חברה אך זכו לראות קרן הון משתלטת עליה, ועושה בה כבשלה, זאת לאחר ש"חנקה" אותה, כלכלית; בעת חתימתם על הסכם מכירת מניותיהם, נחתמו מספר הסכמים נוספים  אשר במסגרתם, התובעים ביקשו להגן על זכויות התביעה הישירה והנגזרת שלהם, על ידי שילובם של הסכמי וויתור של החברה והקרן, וכן סעיף Carve Out אשר קבע כי נשמרת לבעלי המניות המוכרים, זכויות התביעה שלהם; האם הצליחו בכך?

עוד בפסק הדין: עסקאות מימון מסוג PACE (property-assessed, clean energy) אשר מעניקות למלווה לפרוע הלוואתו מהחזרי מס; השתלטות עויינת של קרן השקעות וביצור שליטה אפקטיבית בדרך של "חניקת" מימון אלטרנטיבי לחברה וחיובה להמשיך וליטול מימון מהקרן; פיטורי מנכ"ל במסגרת השתלטות עויינת; ביצור שליטה באמצעות הושבת נציגים בדירקטוריון או בהנהלה; מה הן עסקאות שהן בבחינת ביצור שליטה אסור?; מיהו בעל שליטה בחברה?; המבחנים לקביעת קיומה של שליטה אפקטיבית; המבחנים לקביעת שליטה אפקטיבית של בעל מניות המחזיק פחות מ-50% מכוח ההצבעה בחברה; החלפת הרכב הדירקטוריון ואובדן השליטה האפקטיבית של בעל המניות בגין זאת; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; פרשנות חוזה ותקנון החברה; משמעותן והשלכותיהן המשפטיות של מגבלות עבירות של מניות חברה; האם דירקטורים רשאים לסלק תביעה נגזרת פוטנציאלית או תלויה על ידי מכירת החברה לצד שלישי?; מקור הזכות של בעל מניות להגיש תביעה נגזרת בשם חברה; כלל "הבעלות הבו-זמנית" וכלל "הבעלות המתמשכת" במניות החברה, ככללים אשר מעגנים את זכותו של בעל מניות להגיש תביעה נגזרת בשם החברה; כלל "הבעלות המתמשכת" במניות חברה במסגרת בחינת זכות עמידה של בעל מניות לנהל תביעה נגזרת בשם החברה; האם מכירת החברה לצד שלישי פוגעת בזכות עמידתם של בעלי המניות להמשיך ולנהל תביעה נגזרת בשם החברה לאחר שאחזקותיהם נמכרו?; באילו מקרים תידחה תביעה בעילה של הפרת חובות האמונים, גם כשהיא מוגשת כעילת תביעה ישירה, ולאחר שהתובעים מכרו את אחזקותיהם בחברה?; הדרך הנכונה והמוטעית לשמירה על זכויות נלוות למניות לאחר מכירתן לקונים, על מנת לשמר את זכות הגשתה של תביעה ישירה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15831