FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, דן בשתי דוקטרינות – דוקטרינת השאלה הפוליטית ודוקטרינת הפעולה המדינית, בהתייחס להרכב דירקטוריונים של חברות-בנות אמריקאיות; הדוקטרינות הללו נבחנות לאור השתלטותו של גווידו על וונצואלה, ומתוקף זאת, קמה זכותו למנות את הרכב הדירקטוריון של חברה ממשלתית בוונצואלה, אשר זכאי למנות את הדירקטורים בחברות-הבנות האמריקאיות; שאלת תוקף שלטונו של גווידו ועל כן, גם שאלת תוקף מינוי דירקטוריון חברת-האם ובשרשור גם תוקף מינוי דירקטוריון חברות-הבנות, נבחן כאן לאורן של שתי הדוקטרינות הייחודיות לעיל

19.1.20

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, דן בשתי דוקטרינות – דוקטרינת השאלה הפוליטית ודוקטרינת הפעולה המדינית, בהתייחס להרכב דירקטוריונים של חברות-בנות אמריקאיות; הדוקטרינות הללו נבחנות לאור השתלטותו של גווידו על וונצואלה, ומתוקף זאת, קמה זכותו למנות את הרכב הדירקטוריון של חברה ממשלתית בוונצואלה, אשר זכאי למנות את הדירקטורים בחברות-הבנות האמריקאיות; שאלת תוקף שלטונו של גווידו ועל כן, גם שאלת תוקף מינוי דירקטוריון חברת-האם ובשרשור גם תוקף מינוי דירקטוריון חברות-הבנות, נבחן כאן לאורן של שתי הדוקטרינות הייחודיות לעיל

עוד בפסק הדין: קביעת הרכב דירקטוריון חברה-בת על ידי דירקטוריון חברה-אם אשר בעצמו נקבע על ידי שלטון וונצואלה שעבר הפיכה; האם ניתן לתקוף את הרכב דירקטוריון חברה-בת שנקבע על ידי דירקטוריון חברה-אם, אשר התמנה על ידי נשיא וונצואלה שעצם מינויו לשלטון מותקף; אשרור הרכב הדירקטוריון על ידי בית המשפט לפי סעיף 225 לחוק החברות הכללי של דלוור; אשרור פעולות חברה בבית המשפט.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15837