FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

קווים לדמותו של הדירקטור העצמאי: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור עורך מפגן ראווה חשוב של עיקרי ההלכות המובילות בתחום "סגולותיו של הדירקטור העצמאי", בין היתר, בהתייחס באופן ספציפי לשאלת עצמאותם של הדירקטורים אשר נדרשו להתייחס לפנייתו המוקדמת של בעל מניות לדירקטוריון, קודם להגשתה של תביעה נגזרת בשם החברה, וכן ביחס לשאלת עצמאותם של דירקטורים בחברה שבה יש בעל שליטה; לפנינו קלאסיקה חשובה ועדכנית, הניתנת בסוף שנת 2019, ביחס להלכות המחייבות בדלוור, מכל הזמנים, העוסקות בהגדרת "עצמאות" וגם "תלות" של הדירקטורים

20.1.20

קווים לדמותו של הדירקטור העצמאי: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור עורך מפגן ראווה חשוב של עיקרי ההלכות המובילות בתחום "סגולותיו של הדירקטור העצמאי", בין היתר, בהתייחס באופן ספציפי לשאלת עצמאותם של הדירקטורים אשר נדרשו להתייחס לפנייתו המוקדמת של בעל מניות לדירקטוריון, קודם להגשתה של תביעה נגזרת בשם החברה, וכן ביחס לשאלת עצמאותם של דירקטורים בחברה שבה יש בעל שליטה; לפנינו קלאסיקה חשובה ועדכנית, הניתנת בסוף שנת 2019, ביחס להלכות המחייבות בדלוור, מכל הזמנים, העוסקות בהגדרת "עצמאות" וגם "תלות" של הדירקטורים

עוד בפסק הדין: הגדרתו של "הדירקטור העצמאי"; מיהו הדירקטור התלוי, שאיננו עצמאי, לצורכי בחינת אי-יעילותה של פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת; האם קיומו של בעל שליטה בחברה מייצרת הנחה או חזקה כלשהי, כי הדירקטוריון איננו יכול לבחון ביעילות פנייה מוקדמת קודם להגשתה של תביעה נגזרת?; עד כמה קיומו של בעל שליטה בחברה או תחולתו של סטנדרט הבחינה השיפוטית על עסקת חברה, אף מגבשת חזקה כי הדירקטוריון איננו מסוגל לבחון ביעילות פנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשתה של תביעה נגזרת?; ההבדל בין תביעה נגזרת לתביעה ייצוגית; מבחן חוסר היעילות שבפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפי כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי בדלוור; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; מהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת עובר להגשתה של תביעה נגזרת; כיצד קובעים את עצמאות הדירקטוריון ביחס לשאלה, האם פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, היא יעילה או שאינה יעילה?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; מה הופך דירקטורים לתלויים ונעדרי עצמאות ביחס ליכולתם לבחון את דרישתו של בעל מניות, כי תוגש תביעה בשם החברה בגין עסקת מיזוג שלה עם בעל עניין בה?; באילו מקרים נהנה הדירקטור מחזקת שיקול הדעת העסקי

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15842