FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

הסכם LLC, שהינו מסמך ייסוד של חברה פרטית, הוא מוקד הדיון של בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, אשר נדרש להכריע במחלוקת בין בעלי מניות שונים בחברה, אשר סבורים כל אחד מהם, כי לו הכוח והסמכות להכתיב באופן בלעדי, פעולות מהותיות בחברה, באופן ספציפי – הנפקה לציבור; באמצעות עקרונות בסיסיים של פרשנות חוזה, בית המשפט הצ'נסרי מחלץ פתרונות על בסיס אומד דעתם של הצדדים ובוחן האם הסמכות שכל צד טוען כי יש לו, אכן ניתנה לו בדלת אמותיו של הסכם ה-LLC

30.1.20

הסכם LLC, שהינו מסמך ייסוד של חברה פרטית, הוא מוקד הדיון של בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, אשר נדרש להכריע במחלוקת בין בעלי מניות שונים בחברה, אשר סבורים כל אחד מהם, כי לו הכוח והסמכות להכתיב באופן בלעדי, פעולות מהותיות בחברה, באופן ספציפי – הנפקה לציבור; באמצעות עקרונות בסיסיים של פרשנות חוזה, בית המשפט הצ'נסרי מחלץ פתרונות על בסיס אומד דעתם של הצדדים ובוחן האם הסמכות שכל צד טוען כי יש לו, אכן ניתנה לו בדלת אמותיו של הסכם ה-LLC  

עוד בפסק הדין: פרשנות סעיפים בהסכם LLC אשר מעניק סמכויות בלעדיות שונות לבצע פעולות מסויימות; פרשנות סעיפי הסכם LLC בחברה פרטית, אשר מעניקים לצד מסויים סמכות בלעדית לאכוף הליכי הנפקה פרטית לחברה; פרשנות חוזית במקרה שבו החוזה מגבש דו-משמעות; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; השלמת פערים חוזיים והשלמתם או אי-השלמתם על ידי בית המשפט; פרשנות מסמכי יסוד – הסכמי LLC – של חברות פרטיות בדלוור; החובה לפרש הסכם כמכלול, תוך מתן תוקף לכל תניה שבו; באילו תנאים מתאפשר לבית המשפט להיעזר בראיות חיצוניות בעת פרשנות חוזה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15856