FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הפדרלי באוסטרליה דן בבקשה של חברה להורות על סעד הצהרתי, לפיו מסחר משני שבוצע במניות שהנפיקה החברה, במסגרת שתי הנפקות שונות, מבלי שצורפה הודעה מטהרת לחלק מן המניות שהונפקו, אינו חסר תוקף, ואין להטיל אחריות אזרחית על בעלי המניות שסחרו במניותיהם על אף המחדל האמור; בית המשפט נדרש לשאלה, האם המחדל נבע מטעות כנה של מזכירת החברה והמעורבים במחדל והשלכותיו פעלו ביושר? בנוסף, נבחנים השיקולים שיש לבחון במסגרת מתן סעד הצהרתי לפי סעיף 1322 לחוק התאגידים האוסטרלי.

30.1.20

בית המשפט הפדרלי באוסטרליה דן בבקשה של חברה להורות על סעד הצהרתי, לפיו מסחר משני שבוצע במניות שהנפיקה החברה, במסגרת שתי הנפקות שונות, מבלי שצורפה הודעה מטהרת לחלק מן המניות שהונפקו, אינו חסר תוקף, ואין להטיל אחריות אזרחית על בעלי המניות שסחרו במניותיהם על אף המחדל האמור; בית המשפט נדרש לשאלה, האם המחדל נבע מטעות כנה של מזכירת החברה והמעורבים במחדל והשלכותיו פעלו ביושר? בנוסף, נבחנים השיקולים שיש לבחון במסגרת מתן סעד הצהרתי לפי סעיף 1322 לחוק התאגידים האוסטרלי.

עוד בפסק הדין: סעד הצהרתי לפי סעיף 1322 לחוק התאגידים משנת 2001; מתן תוקף למסחר משני שביצעו בעלי המניות במניות ופטור מאחריות אזרחית של בעלי המניות שסחרו במניות שהונפקו על אף היעדרה של הודעה מטהרת; הפרות של סעיפים 707(3) ו- 727 לחוק התאגידים; מהם העקרונות הרלוונטיים להערכת מתן סעד לפי סעיף 1322 לחוק והאם, בנסיבות המקרה, ראוי להורות על הסעד המבוקש?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15860