FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

כישלון הפיקוח על מערכות בקרה פנימיות בחברה יצרנית: עקב פיתוח תרופה בניגוד לפרוטוקולים הנדרשים על ידי ה-FDA, מוגשת תביעה נגזרת זו על ידי אחד מבעלי מניות החברה, בטענה כי דירקטוריון החברה הפר את חובות הפיקוח שלו, עת התעלם מדגלים אדומים ש"התנפנפו בפרצופו", עובדה אשר הובילה לדיווחים מטעים לציבור המשקיעים, ביחס למצב פיתוחה של התרופה; בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, מעמיק את הדיון בהלכת Caremark, ובתנאים הקשים להוכחת הפרת חובת הפיקוח של הדירקטוריון, והפרת חובת תום הלב של הדירקטוריון, במסגרת תביעה המבקשת, בראש ובראשונה, להטיל אחריות אישית על הדירקטורים בגין נזקי החברה; בתביעה זו, דיון מעמיק בחובת הדירקטוריון לקבוע מערכות בקרה ודיווח פנימיות בחברות יצרניות הכפופות לפיקוח רגולטורי מיוחד לנוכח המוצר אותו הן מפתחות ומשווקות, ובחובתם של הדירקטורים גם לפקח על יישומן של מערכות בקרה אלו, באופן רציף

10.2.20

כישלון הפיקוח על מערכות בקרה פנימיות בחברה יצרנית: עקב פיתוח תרופה בניגוד לפרוטוקולים הנדרשים על ידי ה-FDA, מוגשת תביעה נגזרת זו על ידי אחד מבעלי מניות החברה, בטענה כי דירקטוריון החברה הפר את חובות הפיקוח שלו, עת התעלם מדגלים אדומים ש"התנפנפו בפרצופו", עובדה אשר הובילה לדיווחים מטעים לציבור המשקיעים, ביחס למצב פיתוחה של התרופה; בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, מעמיק את הדיון בהלכת Caremark, ובתנאים הקשים להוכחת הפרת חובת הפיקוח של הדירקטוריון, והפרת חובת תום הלב של הדירקטוריון, במסגרת תביעה המבקשת, בראש ובראשונה, להטיל אחריות אישית על הדירקטורים בגין נזקי החברה; בתביעה זו, דיון מעמיק בחובת הדירקטוריון לקבוע מערכות בקרה ודיווח פנימיות בחברות יצרניות הכפופות לפיקוח רגולטורי מיוחד לנוכח המוצר אותו הן מפתחות ומשווקות, ובחובתם של הדירקטורים גם לפקח על יישומן של מערכות בקרה אלו, באופן רציף

עוד בפסק הדין: היעדרם של פיקוח וניטור נאותים על מערכות בקרה בחברה יצרנית, המתגבשות לכלל הפרת חובות Caremark של הדירקטוריון; אלו נסיבות צפויות להוליד אחריות אישית של דירקטורים אשר לא עמדו בחובות הפיקוח והניטור על מערכות הבקרה הפנימיות של חברה יצרנית; האם נושאי המשרה בחברה חבים בחובות  Caremark?; חובות הפיקוח של הדירקטוריון וחובת ההתייחסות ל"דגלים אדומים"; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; טענת Caremark ואחריות הדירקטוריון בגין אי-מילוי חובות הפיקוח על התנהלות החברה; כישלון הפיקוח של הדירקטוריון ו"הטראומה התאגידית" הנובעת מכך; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis; האבחנה בין כישלון פיקוח שבו הדירקטוריון לא זיהה פעילות תרמיתית ופלילית בתאגיד, ובין כישלון פיקוח על ניהול הסיכונים העסקיים בתאגיד; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; מהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת עובר להגשתה של תביעה נגזרת; חובות האמונים וחובות הנאמנות; חובות הפיקוח של הדירקטוריון והחובה לפעול בתום לב;

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15881