FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

בית המשפט העליון בדלוור מנתח ופוסק הלכה, הנוגעת לעילת דילול הון ולהפיכתה לעילת תביעה דואלית – הן נגזרת והן ישירה – לנוכח קיומה של שליטה בחברה; בהתאמה, מזמן דיון מכובד זה, ניתוח קפדני במבחני זיהוייה של "דבוקת שליטה" החלים בדלוור, לצורכי הפיכתה של עילת תביעה נגזרת בעיקרה, לכזו המאפשרת גם את בירורו של הדילול המותקף, במסגרת עילת תביעה אישית; הארכת והעמקת הדיון במבחני "דבוקת השליטה" נעשים לא רק כדי לבסס הלכה פסוקה ברורה בתחום זה, אלא גם לנוכח הלב שנצבט, עקב תמורה של עשרות אלפי שקלים בעד אחזקותיהם הנמכרות של שני מייסדים שדוללו אחזקותיהם, ואשר אלמלא הדילול, ואלמלא נדחתה תביעתם על הסף משום שגיבשה עילת תביעה נגזרת בלבד שבתנאיה הם לא עמדו – הם יכולים היו ללכת הביתה עם מיליונים!

12.2.20

בית המשפט העליון בדלוור מנתח ופוסק הלכה, הנוגעת לעילת דילול הון ולהפיכתה לעילת תביעה דואלית – הן נגזרת והן ישירה – לנוכח קיומה של שליטה בחברה; בהתאמה, מזמן דיון מכובד זה, ניתוח קפדני במבחני זיהוייה של "דבוקת שליטה" החלים בדלוור, לצורכי הפיכתה של עילת תביעה נגזרת בעיקרה, לכזו המאפשרת גם את בירורו של הדילול המותקף, במסגרת עילת תביעה אישית; הארכת והעמקת הדיון במבחני "דבוקת השליטה" נעשים לא רק כדי לבסס הלכה פסוקה ברורה בתחום זה, אלא גם לנוכח הלב שנצבט, עקב תמורה של עשרות אלפי שקלים בעד אחזקותיהם הנמכרות של שני מייסדים שדוללו אחזקותיהם, ואשר אלמלא הדילול, ואלמלא נדחתה תביעתם על הסף משום שגיבשה עילת תביעה נגזרת בלבד שבתנאיה הם לא עמדו – הם יכולים היו ללכת הביתה עם מיליונים!  

עוד בפסק הדין: המבחנים להוכחת דבוקת שליטה בחברה; עילת דילול הון והפיכתה לעילת תביעה דואלית – הן נגזרת והן ישירה – בהתקיים דבוקת שליטה; הנפקת מניות סוג כמבצרת שליטה של חלק מבעלי מניות החברה ופגיעה במיעוט; מיהו בעל שליטה בחברה?; המבחנים לקביעת קיומה של שליטה אפקטיבית; המבחנים לקביעת שליטה אפקטיבית של בעל מניות המחזיק פחות מ-50% מכוח ההצבעה בחברה; האם לבעל השליטה חובות אמונים מיוחדות באשכול חברות?; מהן עסקאות בעלי שליטה?; הקשר שבין קיומו של בעל שליטה בחברה ובין הפיכת אירוע דילול הון כמקים גם עילת תביעה ישירה של בעל מניות המיעוט; באלו מקרים דילול הון יגבש הן עילת תביעה נגזרת והן עילת תביעה ישירה של בעל המניות?; מהן עסקאות שהן בבחינת ביצור שליטה אסור?; מיהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; דילול הון אסור והקשרו לשאלת בירור התביעה כייצוגית או כנגזרת; עילות תביעה ישירות ועילות תביעה נגזרות; הלכת Gentile הקובעת את החריג כי כאשר העברה אסורה של נכסי חברה נעשית לבעל השליטה וכוללת העברה הן של תמורה פיננסית והן של כוח הצבעה הניטלים מהמיעוט – אזי עילת התביעה היא ישירה ונגזרת; מדוע העברה אסורה של נכסי חברה ודילול הונה מקימים עילת תביעה נגזרת השייכת לחברה?; מדוע כאשר פעולת דילול אסורה או העברה אסורה של נכסי חברה פוגעת גם בשווי אחזקות בעלי המניות נותרת עילת התביעה בגדר נגזרת השייכת לחברה?; אילו תנאים לפי הלכת Gentile מקימים זכות תביעה דואלית כלומר גם נגזרת וגם אישית של בעל המניות?; האם יש להחיל את הלכת Gentile באופן נרחב או באופן דווקני?; השמירה וההגנה על נכסי חברה במסגרת חובתם של דירקטורים בחברה לפעול כנאמן לנכסיה; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; מהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת עובר להגשתה של תביעה נגזרת; אימתי עילת תביעה של הפרת חובות האמונים היא בבחינת עילת תביעה נגזרת, ואימתי היא בבחינת עילת תביעה ישירה?; ההבדל בין תביעה נגזרת לתביעה ייצוגית; מיהו בעל שליטה בחברה?; חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון ביחס להחלטה להגיש תביעות בשם חברה; טבען של עילות תביעה בדבר דילול הון

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15885