FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, בוחן מקבץ של הסכמים לרכישת מניות ולהסדרת זכויות שעוגנו במסגרתם, אשר יצרו שתי זכויות סירוב ראשונות מתנגשות וסותרות, לרכישת מניותיה של חברה אחת; כמו לחפש מחט בערימה של שחת, ובשיטת פרשנות המבקשת לאתר את זכות הסירוב החזקה יותר, מצליח בית המשפט לקבוע את זהותו של הרוכש המאושר

16.4.20

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, בוחן מקבץ של הסכמים לרכישת מניות ולהסדרת זכויות שעוגנו במסגרתם, אשר יצרו שתי זכויות סירוב ראשונות מתנגשות וסותרות, לרכישת מניותיה של חברה אחת; כמו לחפש מחט בערימה של שחת, ובשיטת פרשנות המבקשת לאתר את זכות הסירוב החזקה יותר, מצליח בית המשפט לקבוע את זהותו של הרוכש המאושר

עוד בפסק הדין: בחירה בין שתי זכויות סירוב ראשונות מתנגשות, על ידי פרשנות חוזית המבקשת לבחון את עליונותה של זכות סירוב אחת על פני השנייה; זכות סירוב ראשונה ויישומה על פי כללים של הגינות ותום לב; משמעותן והשלכותיהן המשפטיות של מגבלות עבירות של מניות חברה; חוקת חברה הקובעת הגבלת עבירות על מניותיה, באופן שמחייב בעל מניות מוכר, להציע לבעלי המניות הקיימים לרכוש את המניות לפני הזמנת צד ג' לרכוש; זכות סירוב ראשונה לבעלי מניות החברה לרכוש את המניות הנמכרות על ידי בעל מניות מוכר; האם חברה המגישה ומנהלת על חשבונה, תביעה לאכיפת זכויות הגבלת עבירות מניותיה, קרי זכות סירוב ראשונה, במחלוקת שבין בעלי מניותיה, עוברת על האיסור "לסייע פיננסית" ברכישת מניותיה?; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; פרשנותם של שני חוזים אשר העניקו זכויות סירוב ראשונות מתנגשות.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16076