FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בבית המשפט הצ'נסרי, מתעוררת שאלה נקודתית: האם תובע בתביעה נגזרת, שתביעתו זוכה לתמיכת הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון אשר מונתה לשם בחינת עילות התביעה הנגזרת, זכאי לגילוי ולחשיפה של מלוא המסמכים שעמדו בפני הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון, בעת שהגיעה למסקנה כי יש לתמוך בתביעה הנגזרת, במסגרת הליכי גילוי מסמכים?

18.4.20

בבית המשפט הצ'נסרי, מתעוררת שאלה נקודתית: האם תובע בתביעה נגזרת, שתביעתו זוכה לתמיכת הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון אשר מונתה לשם בחינת עילות התביעה הנגזרת, זכאי לגילוי ולחשיפה של מלוא המסמכים שעמדו בפני הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון, בעת שהגיעה למסקנה כי יש לתמוך בתביעה הנגזרת, במסגרת הליכי גילוי מסמכים?

עוד בפסק הדין: מה דינם של המסמכים שנמצאו בפני וועדת הליטיגציה של הדירקטוריון אשר המליצה לתמוך בתביעה נגזרת שהוגשה ומנוהלת על ידי בעל מניות בחברה, והאם יש לגלותם לתובע הנגזר?; בקשה לעיון במסמכי חברה במסגרת רצון בעלי מניות להגיש תביעה נגזרת כנגד דירקטורים בשרם החברה?; תפקידה של ועדה מיוחדת של הדירקטוריון לבחינת תביעות (ועדת תביעות מיוחדת); האם דירקטוריון של חברה יכול לקבל חזרה לידיו את השליטה על ניהולה של תביעה נגזרת שהוגשה לאחר שבעל מניות השיג את הזכות לייצג את החברה?; האם דירקטוריון יכול להסמיך במפורש בעל מניות לנהל תביעה נגזרת?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16080