FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

המבחנים לקביעת קיומם של יחסי אמונאות בין שניים: השתלטות עויינת ואפילו אגרסיבית במיוחד, נמצאת בליבה של תביעה זו, שבה אחד משלושה שותפים, הצליח באמצעי מרמה, לשכנע את האחרים, וביניהם את חברו הטוב מזה 25 שנים, לערוך שינויים מבניים באחזקותיהם, מבלי לגלות להם כי למעשה, הם מסייעים לו להשתלט על החברה ולאחר מכן, אף לבצרה; ייחודיותה של ההחלטה כאן, היא בפירוט המרכיבים של יחסי אמונאות בין שניים ובפרט בדיון ייחודי שטרם נבחן קודם לכן, העוסק בשאלה, האם ניתן לטעון להפרת חובות האמונים בגין פגיעה באמון אישי ובחברות אישית רבת שנים אשר במסגרתה פיתחו הצדדים "קרבה פמיליאלית"; במילים אחרות, האם מתקיימים בדיני החברות, חובות אמונים אישיים שאינם חובות נכסיים הנובעים מהאחזקה במניות ומצבר הזכויות הנלווה אליהם? איזו שאלה מופלאה!

12.7.20

המבחנים לקביעת קיומם של יחסי אמונאות בין שניים: השתלטות עויינת ואפילו אגרסיבית במיוחד, נמצאת בליבה של תביעה זו, שבה אחד משלושה שותפים, הצליח באמצעי מרמה, לשכנע את האחרים, וביניהם את חברו הטוב מזה 25 שנים, לערוך שינויים מבניים באחזקותיהם, מבלי לגלות להם כי למעשה, הם מסייעים לו להשתלט על החברה ולאחר מכן, אף לבצרה; ייחודיותה של ההחלטה כאן, היא בפירוט המרכיבים של יחסי אמונאות בין שניים ובפרט בדיון ייחודי שטרם נבחן קודם לכן, העוסק בשאלה, האם ניתן לטעון להפרת חובות האמונים בגין פגיעה באמון אישי ובחברות אישית רבת שנים אשר במסגרתה פיתחו הצדדים "קרבה פמיליאלית"; במילים אחרות, האם מתקיימים בדיני החברות, חובות אמונים אישיים שאינם חובות נכסיים הנובעים מהאחזקה במניות ומצבר הזכויות הנלווה אליהם? איזו שאלה מופלאה!

עוד בפסק הדין: האם ייתכנו חובות אמונים פרטיות שאינן מתבססות על צבר הזכויות הנלווה לאחזקה בהון חברה אלא על יחסי חברות קרובים מאוד במשך שנים?; האם הפגיעה באמון האישי וביחסי החברות הקרובים שהתקיימו לאורך שנים התגבשו לכלל הפרה של חובות אמונים בין הצדדים?; התנאים לביסוס יחסי אמונים בין שני צדדים; המרכיבים המצביעים על קיומם של יחסי אמונאות בין שני צדדים; אימתי מתקיימים יחסי אמונאות וחובות אמונים בין שני צדדים?; המבחנים לקביעת יחסי שולח-שלוח; קיומם של יחסי שולח-שלוח בין לקוח ובין יועץ מקצועי; המבחנים לקביעת "יחסי קרבה" המקימים חובות זהירות בין צדדים

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16208