FavoriteLoadingהוסף למועדפים

השפעתן האמיתית של הצהרות כוזבות של חברה נסחרת, על מחיר המניה: ערכאת הערעורים השנייה מעמיקה באבחנה (ובהשלכות האבחנה, ככל שכאלה קיימות) שבין "תחזוקת הצהרות מנפחות" (או אולי, תיאוריית "שימור המחיר המנופח") (inflation maintenance theory) לבין "הצהרות היכרות מנפחות"; בתוך כך, דיון חשוב מאוד בשאלות הקושרות בין בירור עילות התביעה לגופן, ובין ההליכים המוקדמים של בקשה לאשר את בירור התביעה כתביעה ייצוגית.

12.7.20

השפעתן האמיתית של הצהרות כוזבות של חברה נסחרת, על מחיר המניה: ערכאת הערעורים השנייה מעמיקה באבחנה (ובהשלכות האבחנה, ככל שכאלה קיימות) שבין "תחזוקת הצהרות מנפחות" (או אולי, תיאוריית "שימור המחיר המנופח") (inflation maintenance theory) לבין "הצהרות היכרות מנפחות"; בתוך כך, דיון חשוב מאוד בשאלות הקושרות בין בירור עילות התביעה לגופן, ובין ההליכים המוקדמים של בקשה לאשר את בירור התביעה כתביעה ייצוגית.

עוד בפסק הדין: ההשפעה של הצהרות כוזבות של חברה נסחרת, על מחיר המניה; תיאוריית "תחזוקת הצהרות מנפחות" – מה משמעה ומה הן השלכותיה?; אחריותם של נושאי משרה השותקים לאורה של שמועה כוזבת המשפיעה על מחיר סחרות מניית החברה, או אשר ממשיכים למסור "תחזוקת הצהרות מנפחות"; החובה לגלות באופן ראוי ומלא פרטים שהחברה מוסרת ומתי תחזוקת הצהרות מנפחות מתגבשות לכלל מצג כוזב ואי-גילוי נאות; הפרכת חזקת תרמית-על-השוק של הלכת Basic; הגנת אמת-על-השוק וחזקת תרמית-על-השוק; התנאים המוקדמים לאישורה של תביעה ייצוגית לפי כלל 23(b) לכללי הפרוצדורה האזרחית הפדרלית; חזקת ההסתמכות של מצגיה של חברה מדווחת והפטור לטובת התובעים בעילה של תרמית בניירות ערך מפני הצורך להוכיח מרכיב זה; יסודותיה של עבירת המצג שווא ואי-גילוי נאות; איך מגדירים קבוצה ייצוגית?; מהם התנאים שעל תובע ייצוגי לעמוד בהם בעת שהוא מבקש את אישורו של בית המשפט לקבוצה הייצוגית?; התאמתן של עילות תביעה מכוח סעיף 10(b) לחוק המסחר בניירות ערך, להתברר במסגרתה של תביעה ייצוגית; אימתי יש להוכיח את רכיב הסתמכות התובע על מצג-השווא בניירות ערך האם בשלב ההוכחות לגופה של תביעה או שמא כבר במועד הבקשה לאישור התביעה הייצוגית?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16216