FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

גרם הפרת יחסים עסקיים: תחרות מכוערת בין שני משקיעים מוסדיים, מגיעה עד מהרה, לבית המשפט הצ'נסרי; בליבה של התביעה, טענתה העיקרית של התובעת, כי השמצותיה של הנתבעת ובפרט – לחצים עסקיים שהפעילה על גורמים שונים בשוק ההון כי לא תמשיך את עסקיה עימם אם ימשיכו לנהל יחסים עסקיים עם התובעת, התגבשו לכלל עוולה נזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים (tortious interference in business relations); בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, מעמיק בעוולה נזיקית-מסחרית זו (גרם הפרת יחסים עסקיים), לרבות בהחרגות ליישומה של העוולה, גם כאשר כל מרכיביה מולאו.

13.7.20

גרם הפרת יחסים עסקיים: תחרות מכוערת בין שני משקיעים מוסדיים, מגיעה עד מהרה, לבית המשפט הצ'נסרי; בליבה של התביעה, טענתה העיקרית של התובעת, כי השמצותיה של הנתבעת ובפרט – לחצים עסקיים שהפעילה על גורמים שונים בשוק ההון כי לא תמשיך את עסקיה עימם אם ימשיכו לנהל יחסים עסקיים עם התובעת, התגבשו לכלל עוולה נזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים (tortious interference in business relations); בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, מעמיק בעוולה נזיקית-מסחרית זו (גרם הפרת יחסים עסקיים), לרבות בהחרגות ליישומה של העוולה, גם כאשר כל מרכיביה מולאו.

עוד בפסק הדין: עוולת גרם הפרת קשרים עסקיים ומרכיבי העוולה; האם שידולם של גורמים בשוק – לקוחות, יועצים, ספקים – לחדול לעבוד עם מתחרה, גובלים בעוולה הנזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים?; עוולת גרם הפרת חוזה והסעדים המגיעים בגין הפרה זו; עוולת גרם הפרת חוזה; תחכומם של המשקיעים המוסדיים; השקעות מתחרות בין משקיעים מוסדיים באג"חים מוניציפליים; תחרות לא הוגנת הגובלת בגרם הפרת חוזה בין משקיעים מוסדיים באג"חים מוניציפליים; המפגש שבין הזכות לתחרות ובין העוולה הנזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים; הקשר שבין עוולת גרם הפרת יחסים עסקיים ובין גזילת הזדמנות עסקית; התנאים להחלת הפטור מהטלת אחריות בגין עוולת גרם הפרת יחסים עסקיים לנוכח הזכות להתחרות והזכות לחופש הביטוי.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16221