FavoriteLoadingהוסף למועדפים

קוד אתי פנים-תאגידי והפרת חובות אמונים: הטרדה מינית שטופלה על ידי דירקטוריון החברה על ידי התקשרות החברה בהסכם היפרדות מהמנכ"ל, זוכה לבחינה מחודשת והפעם בהליכים משפטיים אלו שהוגשו על ידי בעלי המניות הטוענים שההתקשרות בהסכם ההיפרדות אשר כלל גם פיצויי פרידה מפרגנים בגובה של 5 מיליון דולר, התגבשו לכלל הפרת חובות האמונים; לעמדת התביעה, שהיה על הדירקטוריון לפטר את המנכ"ל בעילה ולא לבחור במסלול "שוחר שלום" בנסיבות; בית המשפט הצ'נסרי בוחן האם "הלך הרוח" בחברה היה אירוע מרובה "דגלים אדומים" שהיה על הדירקטוריון לזהותו; התביעה נבחנת בשלב ראשון, במסגרת עמידת חובותיו של התובע בתביעה הנגזרת בהוראות כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי, בפרט כאשר לא בוצעה פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של התביעה הנגזרת

19.7.20

קוד אתי פנים-תאגידי והפרת חובות אמונים: הטרדה מינית שטופלה על ידי דירקטוריון החברה על ידי התקשרות החברה בהסכם היפרדות מהמנכ"ל, זוכה לבחינה מחודשת והפעם בהליכים משפטיים אלו שהוגשו על ידי בעלי המניות הטוענים שההתקשרות בהסכם ההיפרדות אשר כלל גם פיצויי פרידה מפרגנים בגובה של 5 מיליון דולר, התגבשו לכלל הפרת חובות האמונים; לעמדת התביעה, שהיה על הדירקטוריון לפטר את המנכ"ל בעילה ולא לבחור במסלול "שוחר שלום" בנסיבות; בית המשפט הצ'נסרי בוחן האם "הלך הרוח" בחברה היה אירוע מרובה "דגלים אדומים" שהיה על הדירקטוריון לזהותו; התביעה נבחנת בשלב ראשון, במסגרת עמידת חובותיו של התובע בתביעה הנגזרת בהוראות כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי, בפרט כאשר לא בוצעה פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של התביעה הנגזרת

עוד בפסק הדין: האם הפרת קוד אתי פנים-תאגידי, מתגבש גם לכלל הפרת חובות האמונים?; האם הטרדה מינית בחברה תוך הפרת קוד אתי פנים-תאגידי, מתגבש לכלל הפרת חובות האמונים?; תביעות בעלי מניות נגד דירקטוריון בטענה לכישלון פיקוח לנוכח הטרדות מיניות והפרת קוד אתי-פנים תאגידי על ידי נושאי משרה בכירים בחברה; עסקה גרועה שאושרה על ידי הדירקטוריון, איננה פוטרת תובע נגזר מחובותיו הדיוניות בעת שהוא מבקש להגיש תביעה נגזרת, לרבות פנייה מוקדמת לדירקטוריון; מבחן חוסר היעילות שבפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפי כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי בדלוור; כיצד קובעים את עצמאות הדירקטוריון ביחס לשאלה, האם פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, היא יעילה או שאינה יעילה?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis ; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; מיהו הדירקטור התלוי, שאיננו עצמאי, לצורכי בחינת אי-יעילותה של פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת; באילו מקרים נהנה הדירקטור מחזקת שיקול הדעת העסקי; טענת Caremark ואחריות הדירקטוריון בגין אי-מילוי חובות הפיקוח על התנהלות החברה; חזקת שיקול הדעת העסקי ותביעות נגזרות.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16236