FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בחירה ומינוי דירקטורים: בפרשה זו, שלושה מסמכים שונים – תעודת ההתאגדות, התקנון והסכם הצבעה, קובעים ומעגנים את הזכות למנות דירקטורים בחברה; בסכסוך בין הדירקטוריון ובין המנכ"ל המכהן, נדרש בית המשפט הצ'נסרי לבחון, מי מונה כדין, מי לא, ובהמשך לכך, אלו החלטות התקבלו כדין ואלו בעצם לא; פסק דין מצויין העוסק במאבקי מינוי והשתלטות עויינת, בזכות למנות דירקטורים ובסמכויותיו של בית המשפט הצ'נסרי ליתן תוקף להחלטות מסוג זה, מכוחם של סעיפים 225 ו- 228 לחוק החברות הכללי של דלוור

2.8.20

בחירה ומינוי דירקטורים: בפרשה זו, שלושה מסמכים שונים – תעודת ההתאגדות, התקנון והסכם הצבעה, קובעים ומעגנים את הזכות למנות דירקטורים בחברה; בסכסוך בין הדירקטוריון ובין המנכ"ל המכהן, נדרש בית המשפט הצ'נסרי לבחון, מי מונה כדין, מי לא, ובהמשך לכך, אלו החלטות התקבלו כדין ואלו בעצם לא; פסק דין מצויין העוסק במאבקי מינוי והשתלטות עויינת, בזכות למנות דירקטורים ובסמכויותיו של בית המשפט הצ'נסרי ליתן תוקף להחלטות מסוג זה, מכוחם של סעיפים 225 ו- 228 לחוק החברות הכללי של דלוור

עוד בפסק הדין: הסכמי הצבעה והזכות למנות דירקטורים; זכות למנות דירקטורים המעוגנת בהסכם הצבעה אל מול דרכי מינוי חברי הדירקטוריון מכוח מסמכי ההתאגדות של החברה; הזכות למנות דירקטורים והשתלטות עויינת; אשרור פעולות חברה בבית המשפט; אשרור הרכב הדירקטוריון על ידי בית המשפט לפי סעיף 225 לחוק החברות הכללי של דלוור; האם פיטורי דירקטורים הנעשים שלא בדרך הקבועה במסמכי ההתאגדות של החברה במסגרתם של מאבקי שליטה, הם ברי-ביטול (voidable) או שמא בטלים (void)?; פעולות בטלות וברות ביטול של הנהלת חברה; עד כמה דירקטוריון רשאי להגן על עצמו מפני פיטוריו?; האם פעולה של דירקטוריון המתבצעת תוך הפרת דיני היושר, הינה פעולה בטלה (void), או שמא ברת ביטול (voidable)?; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; קבלת החלטות בכתב של בעלי המניות בחברה לפי הוראות סעיף 228 לחוק החברות הכללי של דלוור; החלטות דירקטוריון שהינן בטלות (void) אל מול החלטות דירקטוריון שהינן ברות ביטול (voidable); באיזה סוג החלטות פגומות מוסמך בית המשפט להתערב ולהעניק סעד מן היושר.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16252