מדיניות פרטיות – ינואר 2014

GCL – Global Comparative Law 

מסירת פרטים לחברת GCL כפופה להוראות מדיניות פרטיות זו. מטרת מדיניות זו היא לתאר את השימוש שתעשה חברת GCL בפרטיך האישיים וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

בטרם תאשר את הסכמתך, נא קרא היטב מדיניות זו:

 • במידה שתעמוד בקשר עם חברת GCL במסגרתו תמסור לה פרטים אישיים, או במידה שתרכוש מחברת GCL מוצרים או שירותים או תבקש ממנה מידע אודותם, יהיה המידע שהצטבר אצל חברת GCL כפוף למדיניות זו.
 • פרטיך, כפי שיתקבלו בחברת GCL, ייאגרו במאגרי המידע של חברת GCL וייעשו בהם שימושים כמפורט במדיניות זו.
 • הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסדר הסכמי אחר החל על מידע, על שירותים או על מוצרים שמספקת חברת GCL (כגון: תנאי שימוש, רישיון שימוש, מדיניות פרטיות החלה על מוצר או שירות מסוים).

שימוש בפרטים

הפרטים שתמסור ישמשו את חברת GCL כדי:

 • לספק לך מידע על שירותים ומוצרים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם, ובכללם: טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, מסרונים, מערכות חיוג אוטומטי, דואר ועוד.
 • לספק לך שירותים או מוצרים שבחרת לרכוש (או שבהם בחרת להשתמש במידה שקיבלת זכות להשתמש בהם ללא תשלום) ולעדכן אותך בפרטים שונים אודותם.
 • להפנות אליך במגוון אמצעי תקשורת (דוא"ל, פקס, טלפון, מסרונים וכיוצ"ב) או בחלק מהם מידע פרסומי למוצרים ולשירותים אחרים של חברת GCL (כולל מבצעים שחברת GCL עורכת עם צדדים שלישיים) המיועדים למשרדי עו"ד, עו"ד, הרשות לניירות ערך וגופים אחרים.
 • לקבלת משוב ולעריכת סקרים.
 • לשימושים סטטיסטיים ואחרים (כגון: שיפור שירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

אבטחת מידע – מאגרי המידע של חברת GCL מוגבלי גישה, וההוצאה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומינהליים) למניעת חדירה אליהם או שימוש בלתי מורשה בהם.

 

זכות לסרב לקבל מידע פרסומי וזכות להפסיק לקבל מידע פרסומי

הינך רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך באמצעות פנייה כמפורט להלן. גם אם תבחר שלא לסרב לקבל מידע פרסומי, אתה רשאי בכל עת לאחר מכן לפנות לחברת GCL באמצעי הפנייה המתוארים להלן ולבקש שלא לשלוח אליך מידע פרסומי.

אמצעי הפנייה

 • בדואר לכתובת החברה GCL – Global Comparative Law – מושב חרות, רח' בת-חן, ת"ד 110.
 • בדואר אלקטרוני contact@gcl.co.il לכתובת נוספת או אחרת, כפי שיתפרסם באתר החברה GCL (אתר בכתובת: WWW.GCL.CO.IL ).
 • בפקס לפקס מספר 072-2362352 ללא תשלום או למספר נוסף או אחר במידה שיתפרסם כך באתר חברת GCL.

בקשה להפסקת מידע פרסומי תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות, בקשות שאינן ברורות וכו', תקופת הטיפול עשויה להתארך מעט. יש לציין בבקשה לאלו אמצעי קשר היא מתייחסת – דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסימיליה, הודעות אוטומטיות, דואר וכו'. בהיעדר ציון מפורש – הבקשה תטופל ביחס לכל אמצעי התקשורת!

זכות עיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של חברת GCL. אופן מימוש הזכות ייקבע מעת לעת על ידי חברת GCL, בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.

אם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

במידה שבקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב, תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים:

 • חברת GCL לא תעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים, אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים.
 • כך למשל, במידה שרכשת מוצר או שירות אשר התשלום בגינו נעשה בכרטיס אשראי, או בכל אמצעי תשלום אחר המצריך אישור או ביצוע על ידי צד שלישי – יימסרו פרטים הקשורים לכך לצד השלישי. כמו כן, יתקבלו ויתווספו לפרטיך פרטים שנתקבלו מאת הצד השלישי, כגון מספר אסמכתא על ביצוע תשלום.
  • חברת GCL עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים) או המספק במשותף עימה שירותים ללקוחות חברת GCL (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות, או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים).
  • חברת GCL לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
  • בנוסף למקרים לעיל, במקרים הבאים תהיה חברת GCL רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:
   • צו שיפוטי.
   • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.הליכים משפטיים שחברת GCL היא צד להם או שיש לה עניין בהם, מתוך אמונה, כי יהיה בכך להקטין את הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
   • הגנה על אינטרס אישי כשר של חברת GCL.
   • לחברות קשורות או ללשכת עורכי הדין, ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.

שינויים במדיניות הפרטיות

חברת GCL רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת שתפורסם באתר חברת GCL, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים את המדיניות לשינויים שיבואו בדין, שאז ייתכן שהשינוי יהיה בין היתר מיידי.