FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן את זכות השיפוי של התובעת, שכיהנה בעת הרלוונטית כנשיאה, מנכ"לית ויו"ר הדירקטוריון של החברה שבנידון, בגין הוצאות שנגרמו לה בקשר לתביעות שהוגשו נגדה במסגרת מילוי תפקידה בחברה; הנתבעת חולקת על כך שהתובעת נשאה בהוצאות אלו בפועל, שכן צד שלישי הוא ששילם את הוצאותיה בפועל; האם יש להורות לנתבעת לשפות את התובעת? האם בשלה העת להכריע בסוגיה?

7.4.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן את זכות השיפוי של התובעת, שכיהנה בעת הרלוונטית כנשיאה, מנכ"לית ויו"ר הדירקטוריון של החברה שבנידון, בגין הוצאות שנגרמו לה בקשר לתביעות שהוגשו נגדה במסגרת מילוי תפקידה בחברה; הנתבעת חולקת על כך שהתובעת נשאה בהוצאות אלו בפועל, שכן צד שלישי הוא ששילם את הוצאותיה בפועל; האם יש להורות לנתבעת לשפות את התובעת? האם בשלה העת להכריע בסוגיה?  

עוד בפסק הדין: שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה – אימתי? הוצאות שכר טרחה סבירות – האם יש לפסוק לתובעת את ההפרש בין הוצאות שכר טרחת עורכי דין ששולמו לה מראש ובין הוצאות שכר הטרחה בהן נשאה בפועל? האם יש לפסוק לטובת התובעת הוצאות על הוצאות בגין התביעה הנוכחית?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15041