תקנון האתר

תנאי שימוש באתר GCL

ברוכים הבאים לאתר משפט משווה גלובלי GCL – Global Comparative Law (להלן – "האתר"), מבית חברת GCL – Gobal Comparative Law Inc., ובעברית – משפט משווה גלובלי בע"מ (להלן – "החברה").

שימו לב! השימוש באתר ו/או בשירותים השונים המוצעים בו כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש/ת לתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

  1. זכות השימוש

1.1.   תנאי לשימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, הינו קבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

1.2.   הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

1.3.   השימוש באתר ייעשה לצרכים אקדמאיים ולמתן שירותיים משפטיים בלבד. כל שימוש אחר, ובפרט שימוש מסחרי אחר, הוא אסור.

1.4.   השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו הינו בחלקו חופשי ובחלקו מותנה בתשלום בגין רכישת מנוי ו/או שירות אחר. המשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו ייקרא להלן: "המנוי" או "המשתמש", לפי העניין.

1.5.   השימוש בשירותים המוצעים באתר תמורת תשלום ו/או רכישת מנוי מותנה בקבלת הרשאה וסיסמת כניסה מאת ההוצאה ומוגבל לתקופת המנוי, או לתקופה עבורה נרכש השירות, לפי העניין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע בכל עת, לגבי השירותים המוצעים באתר או כל חלק מהם, האם יוצעו בתשלום, בלא תמורה או בתשלום חלקי או מופחת, והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שיהיה מפעם לפעם.

1.6.   תשלום עבור שירות המוצע באתר, מהווה הרשאה לשימוש של מספר המשתמשים, כפי שהוסכם עם חברת GCL. הרשאת שימוש למשתמשים נוספים מעבר למה שהוסכם, כרוכה בתשלום נוסף. סיסמת הכניסה הינה אישית והמנוי או המשתמש, לפי העניין, אינו רשאי להעבירה לאחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה. על ארגון המשתמש בשירותים השונים המוצעים באתר לרכוש מנוי או הרשאה לשימוש, לפי העניין ובהתאם לסוג השימוש המבוקש, כמספר המשתמשים בארגון.

1.7.   החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי שימוש אלה ו/או אם הפריע המשתמש לפעילותו התקינה של האתר, לרבות בכל אחד מן המקרים הבאים:

1.7.1.   אם בעת ההרשמה לפעילות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים;

1.7.2.   אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהוצאה או באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;

1.7.3.   אם המשתמש השתמש באתר לשם ביצוע או ניסיון לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

1.7.4.   אם עשה המשתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהפעילות בכל דרך שהיא.

1.8.   המידע המופק מהאתר או מהשירותים השונים בו נועד לשימוש אישי בלבד (לרבות שימוש מקצועי), והמשתמש או המנוי אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי במידע המופיע באתר או המופק מהאתר, ואינו רשאי להפיצו בתפוצה רחבה ובפרט בפני גורמים אשר אינם נמנים על עובדיו.

1.9.   דמי המנוי ו/או כל תשלום המשולם לחברה בתמורה לשימוש באיזה מהשירותים המוצעים באתר מהווים תשלום בגין ההרשאה לעשות שימוש בשירותים האמורים ובמידע המופק מהם, והם אינם מקנים למנוי כל זכות נוספת באתר ובמידע המופיע בו.

1.10.   יובהר כי תנאי השימוש חלים על כלל המשתמשים באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות על ציבור המשתמשים בשירותים המוצעים ללא תשלום.

 

  1. זכויות קניין רוחני

2.1.   האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המופיע בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, עיצוב האתר, טקסט, צורת עיצוב ועימוד הטקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: "התוכן") הינם רכושה הבלעדי של החברה ובבעלותה והם מוגנים באמצעות דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר.

2.2.   רכישת מנוי ו/או כל זכות שימוש אחרת באתר, בתשלום או שלא בתשלום, מהווה הרשאה בלבד להשתמש באתר, בשירותים השונים המוצעים בו ובמידע המופק מהם, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, ייוותרו בכל עת בבעלותה הבלעדית של החברה.

2.3.   אין להפיץ, להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בכל אמצעי, דרך או מדיה באשר הם, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת החברה.

 

  1. אחריות

3.1.   האתר בכללותו, השירותים הניתנים בו והמידע המופיע בו, מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS), ללא התחייבות כלשהי מצד החברה. החברה לא תישא בכל אחריות להתאמת המידע המופיע באתר לצרכי המשתמש, ואינה מתחייבת כי האתר, המידע הכלול בו או השימוש בהם עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש.

3.2.   התכנים המופיעים באתר, ובכלל זה סקירות, תמציות, מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, והחברה לא תישא באחריות בגין האמור בהם. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לערוך שינויים, הוספות או השמטות לפי שיקול דעתה המוחלט במידע המופיע באתר או בעיצובו, בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כתוצאה מן הפעולות הללו.

3.3.   האתר והמידע המופיע בו אינם מהווים ייעוץ משפטי, תחליף לייעוץ משפטי או תחליף לכל ייעוץ מקצועי אחר.

3.4.   כל העושה במידע המופיע באתר שימוש כלשהו, לרבות במסמכים ובדוגמאות השונות המוצעות באתר, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ולפיכך, לא יוכל המשתמש והוא מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה או עילת תביעה שעשויה להיות לו כלפי החברה והאתר, בין אם ידועות לו במועד השימוש ובין אם לאו, בגין כל אובדן, נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, אשר נגרמו כתוצאה מהשימוש באתר או הסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת האתר או השירותים המוצעים בו.

3.5.   אין לעשות שימוש באתר או בשירותים השונים המוצעים בו ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע המופיע בו. עיון בפסקי דין, חיקוקים שונים וכל פרסום או תוכן אחר באתר אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים.

3.6.   התכנים, הנתונים וכל תוכן אחר באתר, נמסרו להוצאה על ידי ספקים שונים. מובהר כי התכנים עשויים לכלול אי דיוקים ו/או טעויות סופר, וכי החברה איננה מתחייבת כי לא יהיו שגיאות ושיבושים במידע המופיע בחלקיו השונים של האתר. החברה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לפגמים, ליקויים, טעויות, אי דיוקים או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר, או לנזקים העשויים להיגרם מהם, והשימוש במידע הינו באחריות המשתמש בלבד.

3.7.   במידה ויתגלו אי-דיוק או טעות במידע אשר מופיע באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו, בהתאם לשיקול דעתה. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים או המידע המתפרסמים באתר לבין חומרים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, הנוסח שבפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב הוא הקובע.

3.8.   החברה לא תהא אחראית לכל נזק שמקורו בהפרעות במתן השירותים לרבות בגין שיבושים, ניתוקים או תקלות שייגרמו לרשת האינטרנט או למרכיב תקשורת כלשהו לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי שירות או בספקי מידע, או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע או ספקי השירות, לרבות נזקים לתוכנה, חומרה או ציוד תקשורת של המשתמש או מי מטעמו.

3.9.   במידה ועל אף האמור לעיל, ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי החברה אחראית לנזקים שנגרמו למשתמש או לצד שלישי, מוסכם בזה כי אחריותה של החברה בגין שימוש בשירותים המוצעים באתר, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, תהא מוגבלת בכל מקרה לסכום אותו שילם בפועל המנוי או המשתמש עבור שנת המנוי האחרונה, לפי העניין, בתמורה לשירותים האמורים, ובכל מקרה, במידה המרבית המותרת בדין, לא תהא לחברה כל אחריות לנזקים תוצאתיים או עקיפים מכל מין וסוג. מובהר כי גם מסירת הודעה לחברה כי קיימת אפשרות לגרימת נזק מכל סוג שהוא לא תרחיב את אחריות החברה מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור השירות הרלבנטי.

 

  1. קישורים

4.1.   האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HYPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים ברשת האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"). החברה אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים כאמור ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם קישורים או אתרים אלו. הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

4.2.   אין לראות בקישורים המצויים באתר משום המלצה להשתמש בהם והם מצויים באתר לנוחות המשתמש בלבד.

4.3.   החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה עקב פעולות אלו.

 

  1. סימני מסחר

5.1.   סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל החברה) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה על ידי המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר המופיעים באתר.

 

  1. שונות

6.1.   סמכות שיפוט והדין החל. תנאי שימוש אלה ופרשנותם יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו תהא נתונה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה.

6.2.   הפרדה ושרידות. אם מסיבה כלשהי, תנאי מתנאי שימוש אלה ייקבע כבלתי תקף או כבלתי אכיף, תוקפם ונפקותם של יתר תנאי שימוש אלה לא ייפגעו.

6.3.   עריכת שינויים. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, כאשר תחילת תוקפם של תנאי השימוש החדשים יהיה ממועד פרסומם באתר. אם יבוצעו בתנאי השימוש שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בדף הבית של האתר. אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של המנוי ו/או המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

 

  1. יצירת קשר

7.1.   האתר כולל אפשרות של משלוח דואר אלקטרוני לאתר ו/או לחברה ו/או לעובדי החברה, בכתובת דואר אלקטרוני contact@gcl.co.il. יובהר, כי הודעות הדואר האלקטרוני שישלחו לכתובת האמורה לא ישמרו כחסויות, אלא יהיו גלויות בפני עובדי החברה ואף עשויות להישלח גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.

 

  1. הצהרת פרטיות

8.1.    חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המנוי או המשתמש, לפי העניין, למסור מידע אישי, דוגמת שם, מען, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם שדות חובה. יצוין, כי לא חלה על המנוי ו/או המשתמש חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המנוי או המשתמש, לפי העניין, להירשם לשירותים הטעונים רישום. יובהר, כי השימוש בשירותים המוצעים באתר מהווה הסכמה מפורשת של המנוי או המשתמש, לפי העניין, למסירת המידע האישי, שכן כאמור – ללא מידע זה לא ניתן להשתמש בשירותים המוצעים באתר. עם זאת, החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האתר בלבד.

8.2.   בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע הנוגע, בין היתר, לנוהגי המנוי או המשתמש, לפי העניין, תדירות הפניות לאתר ומידע נוסף כגון: נתוני מערכת ההפעלה, גרסת תכונה, גרסת דפדפן וכיו"ב. החברה תשמור את המידע האמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור המנוי או המשתמש, לפי העניין, בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים המוצעים באתר ייעשה רק על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

8.2.1.   כדי לאפשר למנוי או למשתמש, לפי העניין, להשתמש בשירותים שונים נוספים שמפתחת החברה, ובמבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.

8.2.2.   כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה באופן אישי את המנוי או המשתמש.

8.2.3.   לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה את המנוי או את המשתמש באופן אישי.

8.2.4.   לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלה.

8.3.   הפרטים שמוסר המנוי או המשתמש, לפי העניין, בעת ההצטרפות לשירותים, יישמרו באופן מאובטח והחברה אינה רשאית למסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בשירותים המוצעים באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות, אם פעולה זו חיונית לשם:

8.3.1.   ציות לדרישות הדין או מילוי הוראות הליך משפטי או צו שיפוטי;

8.3.2.   הגנה על הזכויות או הקניין של ההוצאה ו/או של מי מטעמה;

8.3.3.   אכיפת תנאי שימוש אלה, לרבות לעניין תשלום;

8.3.4.   הגנה על האינטרסים של מנויי החברה ו/או המשתמשים באתר ו/או אחרים.

8.4.   החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע, לפי שיקול דעתה. בעוד שמערכות ונהלים אלה עשויים לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בר אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למנוי ו/או למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.

8.5.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתמש בשירותים המוצעים באתר קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון, כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו', וזאת על-מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי-מורשים.

8.6.   בחתימתו על הסכם זה מסכים המנוי או המשתמש, לפי העניין, במפורש, לכך שכתובת הדוא"ל שמסר לשם קבלת השירותים המוצעים באתר תצורף לרשימת התפוצה של החברה, לצורך קבלת עדכונים, הודעות, וכל מידע רלבנטי נוסף.

8.7.   מובהר ומוסכם כי החברה תהא רשאית לשלוח למנוי או למשתמש, לפי העניין, מידע הנוגע לשירותים בהם עשה שימוש גם לאחר הפסקת ההתקשרות וכל עוד לא ביקש המשתמש מפורשות להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת התפוצה של החברה.