FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

בעל מניות בחברה דלוורית מגיש דרישה לגילוי ולעיון במסמכיה, לנוכח חשדות לפגיעה בממשל התאגידי התקין, בין היתר, משום שהדירקטוריון לא כינס אסיפות שנתיות של בעלי המניות והותירם בעלטה ביחס להתפתחויות העסקיות בחברה; בית המשפט העליון בדלוור בוחן את חובותיה של חברה במסגרת חובת הגילוי הסטטוטורי כלפי בעלי המניות, המעוגנת בסעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור, ועד כמה ניתן לקבל את טענתה של החברה כי משום שלא הקפידה על עריכת מסמכים פורמליים, כדוגמת הכנת פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, יש לצמצם את גבולות הגילוי

29.4.19

בעל מניות בחברה דלוורית מגיש דרישה לגילוי ולעיון במסמכיה, לנוכח חשדות לפגיעה בממשל התאגידי התקין, בין היתר, משום שהדירקטוריון לא כינס אסיפות שנתיות של בעלי המניות והותירם בעלטה ביחס להתפתחויות העסקיות בחברה; בית המשפט העליון בדלוור בוחן את חובותיה של חברה במסגרת חובת הגילוי הסטטוטורי כלפי בעלי המניות, המעוגנת בסעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור, ועד כמה ניתן לקבל את טענתה של החברה כי משום שלא הקפידה על עריכת מסמכים פורמליים, כדוגמת הכנת פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, יש לצמצם את גבולות הגילוי

עוד בפסק הדין: דחיית ניסיונות חברה להתחמק מהליכי גילוי לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור, בטענה כי לא ערכה פרוטוקולים ומסמכים פורמליים שניתן לגלותם; חובות חברה לערוך מסמכים פורמליים על מנת לאפשר לבעלי המניות ללמוד על הנעשה בחברה; גילוי מסמכים והיקפו במסגרת דרישה של בעל מניות לפי סעיף 220 לחוק החברות בדלוור; מה בעל מניות נדרש להראות ולהוכיח על מנת שתקום לטובתו זכות העיון הקבועה בסעיף 220 לחוק החברות?; מה תפקידו של בית המשפט במסגרת הליכי גילוי ועיון הנערכים לבקשת בעל מניות לפי סעיף 220 לחוק החברות בדלוור?; אלו עילות מקימות לבעל המניות את הזכות להליכי גילוי ועיון במסמכים?; מהי "מטרה ראויה" שבגינה בעל מניות זכאי לממש את זכות העיון שלו במסמכי חברה?; חקירת ניהול כושל פוטנציאלי כמטרה ראויה לקבלת מסמכי חברה במסגרת הליכי גילוי ועיון לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15134