FavoriteLoadingהוסף למועדפים

כוונת מוסר הטיפ: ערכאת הערעורים השנייה בוחנת את מרכיבי עבירת השימוש והמסחר במידע פנים, לנוכח טענת הנאשם שהורשע בפני חבר מושבעים בשימוש במידע פנים, כי ראיות המדינה לא היו מספיקות על מנת להרשיעו (טענה כלפי דיותן של הראיות), משום שהמדינה לא הוכיחה את כוונתו כי מקבל הטיפ יסחר במניות החברה על בסיס המידע הסודי אותו העביר; את הערעור על ההרשעה בוחנת ערכאת הערעורים השנייה, מכוחו של כלל 29 לכללי הפרוצדורה הפלילית

29.4.19

כוונת מוסר הטיפ: ערכאת הערעורים השנייה בוחנת את מרכיבי עבירת השימוש והמסחר במידע פנים, לנוכח טענת הנאשם שהורשע בפני חבר מושבעים בשימוש במידע פנים, כי ראיות המדינה לא היו מספיקות על מנת להרשיעו (טענה כלפי דיותן של הראיות), משום שהמדינה לא הוכיחה את כוונתו כי מקבל הטיפ יסחר במניות החברה על בסיס המידע הסודי אותו העביר; את הערעור על ההרשעה בוחנת ערכאת הערעורים השנייה, מכוחו של כלל 29 לכללי הפרוצדורה הפלילית

עוד בפסק הדין: כוונותיו נותן הטיפ בעבירה של מסחר במידע פנים, נבחנת על בסיס השאלה, האם נותן הטיפ שיתף במידע את מקבל הטיפ, מתוך כוונה כי מקבל המידע ישתמש בו על מנת לסחור שלא כדין בניירות הערך של החברה?; אחריותו של המקבל את מידע הפנים של החברה במסגרת עבירה של שימוש ומסחר במידע פנים; האם נדרש להוכיח ולהראות, כי איש הפנים קיבל תועלת אישית על מנת שיהיה ניתן להרשיעו בעבירת שימוש ומסחר במידע פנים?; על הקשר שבין שימוש במידע פנים של החברה ובין הפרת חובות האמונים; מהי אותה "תועלת אישית" לאיש פנים בחברה אשר העביר מידע מהותי סודי של חברה "לסוחר קרוב או לחבר"?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15141