FavoriteLoadingהוסף למועדפים

טעות בשיקול דעתה של ההנהלה, תחת פיקוחו של הדירקטוריון, הובילה לאיבוד לקוח עיקרי של חברה אשר בחר שלא לחדש את הקשר החוזי עימה; כעת, נדרש בית המשפט הצ'נסרי בדלוור לבחון האם כישלונם האמור של נושאי המשרה בחברה, הוליד לטובת בעלי המניות, את הזכות לחקור את האירועים ובמסגרת זו, את הזכות לעיין במסמכי החברה; פסק דין חשוב ויסודי ביסודות סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור, המעניק לבעל מניות את זכות העיון במסמכי חברה, לצד חובתו של בעל המניות לעמוד בנטלי הוכחה מוקדמים המקימים לטובתו "עילה טובה" לגילוי מידע שאיננו שייך לו, אלא שייך לחברה

30.4.19

טעות בשיקול דעתה של ההנהלה, תחת פיקוחו של הדירקטוריון, הובילה לאיבוד לקוח עיקרי של חברה אשר בחר שלא לחדש את הקשר החוזי עימה; כעת, נדרש בית המשפט הצ'נסרי בדלוור לבחון האם כישלונם האמור של נושאי המשרה בחברה, הוליד לטובת בעלי המניות, את הזכות לחקור את האירועים ובמסגרת זו, את הזכות לעיין במסמכי החברה; פסק דין חשוב ויסודי ביסודות סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור, המעניק לבעל מניות את זכות העיון במסמכי חברה, לצד חובתו של בעל המניות לעמוד בנטלי הוכחה מוקדמים המקימים לטובתו "עילה טובה" לגילוי מידע שאיננו שייך לו, אלא שייך לחברה

עוד בפסק הדין: האם הטענה כי "היכן שיש עשן יש גם אש" היא מספיקה מבחינה ראייתית על מנת לבסס את זכותו של בעל המניות לקבל צו גילוי ועיון במסמכי החברה לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור?; דרישת גילוי ועיון במסמכי חברה בטענה כי כישלון חידוש חוזה עיקרי עם לקוח מהותי של החברה, התגבשה לכלל הפרה של חובות האמונים של ההנהלה, המזכה בזכות העיון במסמכי החברה על ידי בעל המניות; גילוי מסמכים והיקפו במסגרת דרישה של בעל מניות לפי סעיף 220 לחוק החברות בדלוור; מה בעל מניות נדרש להראות ולהוכיח על מנת שתקום לטובתו זכות העיון הקבועה בסעיף 220 לחוק החברות?; מה תפקידו של בית המשפט במסגרת הליכי גילוי ועיון הנערכים לבקשת בעל מניות לפי סעיף 220 לחוק החברות בדלוור?; אלו עילות מקימות לבעל המניות את הזכות להליכי גילוי ועיון במסמכים?; זכות עיון של בעלי מניות חברה במסמכי חברה; מהי "מטרה ראויה" שבגינה בעל מניות זכאי לממש את זכות העיון שלו במסמכי חברה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15149