FavoriteLoadingהוסף למועדפים

מייסדה של חברת ביטוח הודה בביצוע תרמית בה הייתה מעורבת החברה, ונידון לעשרות שנות מאסר; בית המשפט הורה על צו פירוק החברה בשנת 2014, על אף התנגדותה של החברה; כעת מבקש המייסד להצטרף להליך, ללא ייצוג משפטי, במטרה לתקוף את הממצאים הכוזבים לטענתו בעניין חוסר יכולת הפירעון של החברה ומצבה העסקי; האם יש מקום לאפשר למייסד להצטרף להליך הפירוק, על אף דחייתן של שלוש בקשות דומות במהותן שהוגשו על ידי בעלת מניות הרוב בחברה, שהינה חברה אחרת תחת שליטת המייסד?

6.5.19

מייסדה של חברת ביטוח הודה בביצוע תרמית בה הייתה מעורבת החברה, ונידון לעשרות שנות מאסר; בית המשפט הורה על צו פירוק החברה בשנת 2014, על אף התנגדותה של החברה; כעת מבקש המייסד להצטרף להליך, ללא ייצוג משפטי, במטרה לתקוף את הממצאים הכוזבים לטענתו בעניין חוסר יכולת הפירעון של החברה ומצבה העסקי; האם יש מקום לאפשר למייסד להצטרף להליך הפירוק, על אף דחייתן של שלוש בקשות דומות במהותן שהוגשו על ידי בעלת מניות הרוב בחברה, שהינה חברה אחרת תחת שליטת המייסד?

עוד בפסק הדין: מהם התנאים להצטרפות להליך קיים לפי כלל 24 – התערבות בזכות והתערבות ברשות; האם בקשת ההצטרפות הוגשה במועד? ובפרט, בית המשפט נדרש לבחון את חוסר ההצדקה שבעיכוב בהגשת הבקשה והפגיעה שתיגרם לצדדים להליך בשל קבלת הבקשה; האם הצליח המבקש להראות שקיימים לו אינטרסים מהותיים, שניתן להגן עליהם רק אם יצורף להליך הקיים?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15158