FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בעל מניות רוב מבקש מבית המשפט לקבוע מהו הרכב הדירקטוריון של החברה במסגרת תביעה לפי סעיף 225; לצורך הכרעה בבקשתו לפסיקה מקוצרת, נדרש בית המשפט לשאלה האם רשאי הוא להתחשב בטענות של התנהלות פסולה מצד המבקש ובעל מניות נוסף, אשר לטענת חברי הדירקטוריון המכהנים השפיעה על תוקפן של הסכמות בכתב להעברת אחד הדירקטורים מתפקידו והחלפתו באחר, או שמא בחינה זו חורגת מהיקפו הצר של סעיף 225?

14.5.19

בעל מניות רוב מבקש מבית המשפט לקבוע מהו הרכב הדירקטוריון של החברה במסגרת תביעה לפי סעיף 225; לצורך הכרעה בבקשתו לפסיקה מקוצרת, נדרש בית המשפט לשאלה האם רשאי הוא להתחשב בטענות של התנהלות פסולה מצד המבקש ובעל מניות נוסף, אשר לטענת חברי הדירקטוריון המכהנים השפיעה על תוקפן של הסכמות בכתב להעברת אחד הדירקטורים מתפקידו והחלפתו באחר, או שמא בחינה זו חורגת מהיקפו הצר של סעיף 225?

עוד בפסק הדין: בקשה לפסיקה מקוצרת והתנאים לקבלתה; תביעה לפי סעיף 225 לקביעת הרכב דירקטוריון החברה – היקף החומר שניתן לבחון במסגרת תביעה מסוג זה לפי הלכת Schnell; פעולה תאגידית המשנה את הרכב הדירקטוריון באמצעות הסכמה בכתב של רוב בעלי המניות – מתי פעולה תאגידית כאמור נחשבת תקפה והאם התנאים הנ"ל התקיימו בנסיבות המקרה הנוכחי? דרישת ההודעה לבעלי מניות המיעוט לפי סעיף 8 Del. C. § 228(e) וכן לפי סעיף 14c-2 לחוק ניירות ערך משנת 1934; השלמת חומר ראייתי במסגרת בקשה לפסיקה מקוצרת

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15197