FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט של המחוז הדרומי בניו-יורק, מתבקש לאשר הסכם פשרה מוצע במסגרת תביעה ייצוגית שהגישו רוכשים של ניירות הערך של החברה הציבורית הנתבעת, על רקע עילות תביעה של הצגת מצגים כוזבים והשמטת פרטים מהותיים בקשר לקרנות ששיווקה החברה; בליבה של ההחלטה, הבחינה החשובה – האם ההסכם המוצע הינו הוגן, הולם וסביר בנסיבות העניין, הן מבחינה פרוצדורלית והן מבחינה מהותית?

14.5.19

בית המשפט של המחוז הדרומי בניו-יורק, מתבקש לאשר הסכם פשרה מוצע במסגרת תביעה ייצוגית שהגישו רוכשים של ניירות הערך של החברה הציבורית הנתבעת, על רקע עילות תביעה של הצגת מצגים כוזבים והשמטת פרטים מהותיים בקשר לקרנות ששיווקה החברה; בליבה של ההחלטה, הבחינה החשובה – האם ההסכם המוצע הינו הוגן, הולם וסביר בנסיבות העניין, הן מבחינה פרוצדורלית והן מבחינה מהותית?

עוד בפסק הדין: מדיניות בתי המשפט באישור הסכם הפשרה בתובענה ייצוגית וסטנדרט הבדיקה שחל על אישור כאמור; הגינות פרוצדורלית – משא ומתן ללא משוא פנים; מבחני הגינות מהותית לפי פרשת Grinnell; המנגנונים לקביעת שכר טרחתו של עורך הדין בתובענה ייצוגית לפי פרשת Goldberger; פסיקת שיפוי לטובת התובע המייצג בגין ההוצאות שנגרמו לו בקשר לייצוג הקבוצה הייצוגית.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15204