FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הפדרלי באוסטרליה דן בבקשה של חברה להורות על סעד הצהרתי, לפיו מסחר משני שבוצע במניות שהנפיקה החברה, מבלי שצורפה הודעה מטהרת להנפקות הרלוונטיות, אינו חסר תוקף; בית המשפט נדרש לבחון האם נכון לפטור מאחריות אזרחית את בעלי המניות שסחרו במניותיהם, מבלי לבצע את הגילויים הדרושים ומבלי שהיו מודעים לדרישות הגילוי המוטלות עליהם, זאת לאחר שלא היה חולק כי הפרו את הוראות חוק התאגידים האוסטרלי?

26.5.19

בית המשפט הפדרלי באוסטרליה דן בבקשה של חברה להורות על סעד הצהרתי, לפיו מסחר משני שבוצע במניות שהנפיקה החברה, מבלי שצורפה הודעה מטהרת להנפקות הרלוונטיות, אינו חסר תוקף; בית המשפט נדרש לבחון האם נכון לפטור מאחריות אזרחית את בעלי המניות שסחרו במניותיהם, מבלי לבצע את הגילויים הדרושים ומבלי שהיו מודעים לדרישות הגילוי המוטלות עליהם, זאת לאחר שלא היה חולק כי הפרו את הוראות חוק התאגידים האוסטרלי?

עוד בפסק הדין: בקשה ליתן תוקף למסחר משני שבוצע במניות המבקשת לפי סעיף 1322 לחוק התאגידים; מהם העקרונות הרלוונטיים להערכת מתן סעד לפי סעיף 1322 לחוק והאם, בנסיבות המקרה, ראוי להורות על הסעד המבוקש? האם ראוי לפטור מאחריות אזרחית את בעלי המניות שסחרו במניותיהם, מבלי לעמוד בדרישות הגילוי הרלוונטיות?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15249