FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

חברה-אם שנזקקה לתזרים מזומנים "לחצה" על חברת-הבת לרכוש חברה אחות המצויה בבעלות מלאה של חברת-האם, במחיר, אשר נטען לגביו בתביעה שהגישו בעלי מניות החברה הרוכשת, כי היה גבוה ולא הוגן; בית המשפט הצ'נסרי בדלוור העמיק ביסודות הדוקטרינות החלות על עסקאות עצמיות (self-dealings) באשכול חברות המוכתבות, פעמים רבות, על ידי חברת-האם והחשש האינהרנטי הקיים כי חברות-אם באשכול לא תיישמנה את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, בעת שהן כופות עסקאות על חברות-הבת שלהן, שאינן מקדמות את האינטרסים של האחרונות; בית המשפט הצ'נסרי עורך דיון חשוב בהצעתם של המלומדים חמדני ובב'צוק, לפיה עסקאות חברה עם בעל השליטה ייהנו מסטנדרט בחינה מקל (שיקול דעת עסקי) כאשר הוועדה המיוחדת בנויה מדירקטורים בעלי "עצמאות מוגברת" (enhanced independence); בית המשפט מעמיק בשאלת סמכות השיפוט הפרסונלית של בית המשפט בדלוור המבקש להסתמך על סעיף פורום נבחר במסמכי ההתאגדות של החברה וכן בשאלה, באלו נסיבות לא יישאו דירקטורים באחריות אישית בגין עסקאות המתקבלות בניגוד עניינים

28.5.19

חברה-אם שנזקקה לתזרים מזומנים "לחצה" על חברת-הבת לרכוש חברה אחות המצויה בבעלות מלאה של חברת-האם, במחיר, אשר נטען לגביו בתביעה שהגישו בעלי מניות החברה הרוכשת, כי היה גבוה ולא הוגן; בית המשפט הצ'נסרי בדלוור העמיק ביסודות הדוקטרינות החלות על עסקאות עצמיות (self-dealings) באשכול חברות המוכתבות, פעמים רבות, על ידי חברת-האם והחשש האינהרנטי הקיים כי חברות-אם באשכול לא תיישמנה את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, בעת שהן כופות עסקאות על חברות-הבת שלהן, שאינן מקדמות את האינטרסים של האחרונות; בית המשפט הצ'נסרי עורך דיון חשוב בהצעתם של המלומדים חמדני ובב'צוק, לפיה עסקאות חברה עם בעל השליטה ייהנו מסטנדרט בחינה מקל (שיקול דעת עסקי) כאשר הוועדה המיוחדת בנויה מדירקטורים בעלי "עצמאות מוגברת" (enhanced independence); בית המשפט מעמיק בשאלת סמכות השיפוט הפרסונלית של בית המשפט בדלוור המבקש להסתמך על סעיף פורום נבחר במסמכי ההתאגדות של החברה וכן בשאלה, באלו נסיבות לא יישאו דירקטורים באחריות אישית בגין עסקאות המתקבלות בניגוד עניינים

עוד בפסק הדין: סטנדרט בחינה מוצע לעסקאות חברה עם בעל השליטה בה לפיה כלל שיקול הדעת העסקי יחול רק במסגרת ייחודית של וועדה מיוחדת המורכבת מדירקטורים הנהנים מ"עצמאות מוגברת" – ההצעה של בבצ'וק וחמדני; האם עסקת לרכישת חברת-אחות, על ידי חברה באשכול, המונעת מצרכיה של החברה-האם המשותפת לתזרים מזומנים, היא עסקה עצמית שבגינה יש ליישם סטנדרט ביקורת שיפוטית לפי כלל ההגינות המלאה?; השלכותיה של עסקה עצמית שלבעל השליטה עניין אישי בה ורוב הדירקטוריון נגוע בעניין אישי, בראי ספקטרום הביקורת השיפוטית וסטנדרט הבחינה של בית המשפט; השלכות קביעת סעיף פורום נאות חוזי בין צדדים בהקשר לשאלת סמכות שיפוטו הפרסונלית של בית המשפט שהוסמך בסעיף הפורום הנאות; פורום נאות ואכיפת סמכות שיפוט פרסונלית על חברת-אם זרה, לנוכח אימוץ סעיף פורום נאות בתקנון חברת-הבת על ידי הדירקטוריון אשר כלל נציגיה של חברת-האם; סמכות שיפוט פרסונלית המוחלת על חברה-אם זרה בגין סעיף פורום נבחר אקסקלוסיבי במסמכי ההתאגדות של החברה-הבת אשר אושר על ידי דירקטוריון המורכב מרוב דירקטורים שמונו על ידי חברת-האם; באילו מקרים יכול דירקטור להתחמק מנשיאה באחריות אישית בגין עסקה עצמית או עסקה שהתקבלה בניגוד עניינים?; עסקת חברה שלבעל השליטה עניין אישי בה; אלו סוגי חובות יש לבעל השליטה כלפי החברה וכלפי בעלי מניות המיעוט?; מהן עסקאות בעלי שליטה?; האם "עסקאות צדדיות" בין בעל שליטה מוכר לבין הקונה, מציב את בעל השליטה בניגוד עניינים ובהפרת חובותיו כלפי יתר בעלי מניות המיעוט?; באילו מקרים וכיצד בוחנים את הגינותה של עסקת מיזוג?; מבחני "ההגינות" במכירת מניות חברה שיש לה בעל שליטה; האינטרס הכלכלי המיוחד שיש לבעל שליטה בחברה, לתעל (tunneling) חברה להתקשר בעסקאות עם צד קשור לבעל השליטה, שבהן ההטבה המתקבלת איננה פרו-רטה לשיעור אחזקותיו של בעל השליטה; עסקאות בעלי שליטה וסטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה; מנגנון הגנה כפול לטובת בעלי מניות המיעוט בעסקת חברה עם בעל השליטה בה הכולל מעורבותה של ועדת דירקטוריון מיוחדת והצבעת בעלי מניות שאין להם עניין אישי בהתקשרות; עסקת חברה עם בעל השליטה בה ומנגנון ההגנה הכפול לטובת המיעוט המזכה בהגנה מפני התערבות שיפוטית גבוהה; מנגנון ההגנה הכפול – dual protection – של הלכת MFW; פסקי דין המיישמים את הלכת MFW

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15270